Logo LinkedIn

Geautomatiseerd vacatures beheren op LinkedIn

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op LinkedIn.

Laatste vacatures

Financieel adviseur

Wij zoeken een financieel adviseur die het centrale team van de afdeling Accounting komt versterken.

Heb je behoefte aan een vastomlijnd takenpakket en wil je precies weten waar je aan toe bent? Dan is dit niet jouw functie!

We zoeken juist een nieuwe collega die breed inzetbaar is. Iemand die in staat is om risico’s en kansen te signaleren en die dit vervolgens ook omzet in actie. Iemand die kennis en ervaring als financial heeft en die vanuit deze kennis en ervaring een bijdrage gaat leveren aan de ontwikkeling van de afdeling Accounting.

Je zal je als adviseur gaan bezighouden met:

 • De kwaliteit van de administratie voortdurend toetsen op de norm;
 • De kwaliteit van de (bestaande) sturingsinformatie verhogen/verbeteren en risico’s inzichtelijk maken en oplossen;
 • Faciliteren dat de bevindingen uit de balanscontrole (4-ogen principe), interim- en eindejaarcontrole vanuit een centraal punt worden gecommuniceerd/gecoördineerd naar de betrokkene (1 ingang 1 uitgangprincipe);
 • Op centraal niveau risico’s signaleren en beheersmaatregelen aandragen, gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen, informatie vertalen naar de juiste plek binnen de afdeling;
 • Monitoren en verbeteren van de werkprocessen; werkprocessen aanpassen aan wijzingen aan wet- en regelgeving; signaleren ontwikkelingen en doen van voorstellen met als doel kwaliteitsverbetering;
 • Zelfstandig uitvoeren van kwaliteitscontrole op de inkoopdossiers ten behoeve van de accountant op basis van de vastgestelde meetpunten;
 • Zelfstandig controleren van de balansdossiers op juistheid en volledigheid;
 • Zelfstandig een planning opstellen en hierop coördinatie doen.

Afdeling Accounting
De afdeling Accounting, onderdeel van de directie Financiën, Inkoop en Juridische zaken, richt zich op de registratie van alle financiële basisinformatie in de financiële administratie en is onderdeel van het cluster BCO. Binnen de afdeling Accounting gaat het om transactie verwerkende processen die gestandaardiseerd worden uitgevoerd binnen de concernadministratie. De afdeling bestaat uit de onderdelen debiteuren, crediteuren, grootboek, projecten, subsidies, liquide middelen en het centrale team. Primaire doelstelling van de afdeling is te zorgen voor een financiële administratie die op orde is en daarmee het fundament van de financiële huishouding van het concern.

Centrale Team
Het centrale team is een nieuw team binnen de afdeling Accounting. Dit team is nog in ontwikkeling. Het centrale team richt zich op het verbeteren van de kwaliteit en de structuur binnen de financiële administratie

0 sollicitaties
0 views


13-06-2024 Gemeente Rotterdam
Financieel adviseur Grootboek

Heb je behoefte aan een vast takenpakket? En wil je precies weten waar je aan toe bent? Dan is dit niet jouw functie!

We zoeken juist een financiële duizendpoot. Een nieuwe collega die breed inzetbaar is, een coördinerende rol heeft binnen het gehele team en die in staat is om risico’s en kansen te signaleren en dit vervolgens om te zetten in actie en opvolging.

Het team grootboek is een team binnen de afdeling Accounting. Eén van de speerpunten binnen dit team is de bewaking en oplevering van de diverse balansdossiers waarbij kwaliteit en structuur belangrijk zijn.

Als financieel adviseur geef je zelf vorm aan je functie en ga je onder andere aan de slag met de onderstaande werkzaamheden:

 • De kwaliteit van de administratie voortdurend toetsen op de norm;
 • De kwaliteit van de (bestaande) sturingsinformatie te verhogen/verbeteren en risico’s inzichtelijk te maken en op te lossen;
 • Diverse financiële sturingsinformatie maandelijks (laten)opstellen, controleren en met elkaar verbinden;
 • Je stimuleert het kennis delen binnen je eigen team en collega teams;
 • Het monitoren van de voortgang van uitvoering en oplevering diverse acties tbv de balansdossiers;
 • Het signaleren van risico’s en in afstemming met de procesverantwoordelijke aandragen van beheersmaatregelen, voorzien van een advies;
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie en regie binnen je eigen team, voor de uitvoering van alle taken en bewaking van de voortgang op de uitvoering op basis van de planning van de maandafsluiting;
 • Je bent in staat om medewerkers te coachen en te begeleiden in hun inhoudelijke ontwikkeling over de bovenstaande werkzaamheden;
 • Je signaleert knelpunten in tijdigheid, volledigheid en juistheid van de uit te voeren werkzaamheden binnen het team en onderneemt passende acties hierop. Je geeft knelpunten tijdig door aan de Teamleider en denkt mee over oplossingsrichtingen;
 • Het leveren van bijdrage aan de ontwikkeling van het team grootboek van de afdeling accounting;
 • Deelname aan het periodiek overleg (dagelijks/wekelijks) waar de voortgang van de processen in zijn geheel wordt besproken;
 • De activiteiten/processen van team grootboek kritische onder de loep nemen en daar waar mogelijk lean maken (digitaliseren/robotiseren).

De afdeling
De afdeling Accounting, onderdeel van de directie Financiën, Inkoop en Juridische zaken, richt zich op de registratie van alle financiële basisinformatie in de financiële administratie. Het gaat hier om transactie verwerkende processen die gestandaardiseerd worden uitgevoerd binnen de concernadministratie. De afdeling bestaat uit de onderdelen debiteuren, crediteuren, grootboek, projecten, subsidies, liquide middelen en het centrale team. Primaire doelstelling van de afdeling is te zorgen voor een financiële administratie die op orde is en daarmee het fundament van de financiële huishouding van het concern

6 sollicitaties
0 views


13-06-2024 Gemeente Rotterdam
Senior Projectleider Audits

Is gemeente Rotterdam echt aan Zet in de Wijk? Staat de governance van cybersecurity stevig ‘in de steigers’? Hoe managen we de energietransitie? Krijgt de gemeente Rotterdam voldoende grip op verzuim? Wat te doen met de lessen uit Grote Projecten? Hoe staat het met de doelmatigheid van dienstverleningsprocessen?

Dit zijn allemaal voorbeelden van complexe vraagstukken die er voor de gemeente Rotterdam toe doen en waar jij je tanden in mag zetten. Samen met collega’s werk je in wisselende auditteams en treed je op als projectleider.

Je houdt je bezig met de voorbereiding, inrichting en uitvoering van complexe audits/onderzoeken. Jouw auditresultaten en adviezen leveren een bijdrage aan de verbetering van de Rotterdamse organisatie.

De afdeling Concern Auditing
De afdeling Concern Auditing voert in opdracht van het college en de concerndirectie audits uit en geeft advies, gevraagd en ongevraagd. De onderzoeken zijn gericht op de sturing en beheersing in de organisatie, de toetsing daarvan en het trekken van lessen hieruit.

In 2023 zijn missie en visie van Concern Auditing herijkt om de toegevoegde waarde van audits te vergroten. In samenspraak met de organisatie is de meerjarige auditagenda 2024-2026 bepaald, met drie vaste onderzoeksthema’s:

 • Sturen op doelen coalitieakkoord en omgaan met risico’s
 • De lerende organisatie
 • Doeltreffendheid en doelmatigheid.

De thema’s zijn op hoofdlijnen en worden jaarlijks geconcretiseerd in een jaarschijf. Daarbij benut Concern Auditing de input vanuit de organisatie en risicosignalen vanuit de omgeving. Bij de keuze voor onderwerpen wordt rekening gehouden met het belang voor stad en concern, actualiteit en de onderzoeksplannen van andere partijen zoals OBI (BCO) en de Rekenkamer Rotterdam.

Bij Concern Auditing werken auditors en onderzoekers vanuit verschillende disciplines en achtergronden zoals financiële, bestuurskundige of IT, gedrags- en sociaalwetenschappelijke kennis. De afdeling werkt in multidisciplinaire teams. Ons motto: ‘audits leiden tot verbetering’. De auditvraag van de opdrachtgever zetten wij centraal. De communicatielijnen zijn kort en onze organisatiestructuur is plat. Diversiteit aan kennis en achtergrond vinden we belangrijk.

6 sollicitaties
0 views


12-06-2024 Gemeente Rotterdam
Operations Support

Voor onze site in Genk zoeken we een Operations Support.

JOUW UITDAGINGEN
Als Operations Support zorg je ervoor dat zowel de bestaande én nieuwe samenwerkingen tussen externe klanten en onze operaties optimaal verlopen en dit door een goede voorbereiding, begeleiding en ondersteuning te bieden. Jij bent de spil in de operationele samenwerking tussen de interne en externe stakeholders.

Wat doe je concreet:

 • Het optimaal beheren van de klantenrelatie - zowel operationeel, commercieel als financieel - teneinde de transparantie ten aanzien van de klant te verhogen. Een intense samenwerking met de klant zorgt ervoor dat je opportuniteiten weet te detecteren en je voeling krijgt met hun noden.
 • Als projectleider neem jij de lead in de opvolging van verbeteringsprojecten bij nieuwe en bestaande klanten. Bij grootschalige projecten - geïnitieerd door engineering - neem je een ondersteunende rol. Als Operations Support fungeer je te allen tijde als centraal aanspreekpunt voor alle betrokken partijen en weet je alle partijen te informeren.
 • Ook op financieel-administratief vlak staan jou een aantal uitdagingen te wachten. Je bent verantwoordelijk voor de analyse van de KPI’s, efficiëntie en kostenbesparende acties. Daarnaast sta je in voor het factureren van alle activiteiten die plaatsvinden binnen jouw scope. Je waakt erover dat alle werkzaamheden gefactureerd worden zodat een correcte betaling voor de geleverde prestaties kan plaatsvinden.
 • Tot slot ondersteun je de Operations Manager en Business Unit Manager in hun dagelijkse operationele activiteiten.

JOUW TALENTEN

 • Master denkniveau
 • Sterke communicatieve vaardigheden en diplomatische houding
 • Uitgesproken analytische en cijfermatige skills
 • Gezonde dosis ondernemerschap en een onontbeerlijke interesse in de logistieke wereld

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

3 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


12-06-2024 H.Essers
Business Analist Welzijnsopdracht Heel de Stad

De afdeling Preventie & Welzijn van de directie PGW&Z richt zich op de algemene preventie en welzijnsinzet in de stad, voor alle Rotterdammers, jong en oud. De afdeling heeft iets meer dan 100 medewerkers en bestaat uit 4 teams: Gezondheid, Mentale Gezondheid & Opgroeien, Wijken, Welzijn & Informele zorg en Wijken, Welzijn & Jeugdwerk. De twee laatstgenoemde teams sturen samen de welzijnsopdracht Heel de Stad aan, een integrale opdracht voor elk van de 14 gebieden waarmee uitvoering wordt gegeven aan het Volwassenwelzijnswerk en het Jeugdwerk (Kinder-, Tiener- en Jongerenwerk). Dit gebeurt op basis van Impactgedreven Werken. Hier trekken we vanuit gedeeld eigenaarschap samen met welzijnsaanbieders op in. Het team Wijken, Welzijn en Jeugdwerk, jouw toekomstige thuisbasis, geeft ook vorm aan Jeugdparticipatie, realiseert samen met jongeren, welzijnsaanbieders en lokale partijen jongerenhubs in wijken, draagt zorg voor het toepassen van PBS in de wijk en op scholen, en geeft samen met de afdelingen Ondersteuning & Hulp en Onderwijs vorm aan de regeling informele leerondersteuning.

Impactgedreven Werken binnen de welzijnsopdracht is een ontwikkelopgave waar we afgelopen periode samen met welzijnsaanbieders een goede basis voor hebben gelegd. Een basis die de komende jaren vanuit gedeelde verantwoordelijkheid doorontwikkeld wordt. Deze ontwikkelopgave vraagt van de gemeente, welzijnsaanbieders en het wijknetwerk (o.a. lokale partijen en sociaal ondernemers) een andere manier van werken en dus een nieuwe mindset. Als Business Analist draag je bij aan het verder brengen van de ontwikkelopgave en neem je proactief alle relevante betrokkenen mee in de nieuwe manier van werken.

Als Business Analist geef je vorm en inhoud aan een op kennis en data gebaseerde advisering over het welzijnswerk dat in opdracht van de gemeente Rotterdam wordt uitgevoerd in 14 aparte gebiedsopdrachten. Je bent een ambassadeur voor datagedreven werken, je neemt je collega’s adviseurs mee door hen te inspireren en werkt samen met hen aan het maken van wijkanalyses. We verwachten dat je proactief kennis en innovaties verzamelt in en buiten de gemeente, trends hieruit kunt oppikken en deze ook weet te vertalen in begrijpelijke en handzame overzichten, graphics en adviezen voor o.a. de adviseurs. Je bent in staat om de vertaalslag te maken van techniek naar gebruiker. Je analyses gebruiken we ook in bestuurlijke rapportages, gesprekken met opdrachtnemers en onze beleidsvorming. Vandaar dat het belangrijk is dat je enige affiniteit hebt met sociaal domein, in het bijzonder met Welzijn.

Voor de uitvoering van deze functie staat je ook een digitale tool ter beschikking (Wijkfocus). Dit instrument biedt de mogelijkheid om databestanden te koppelen aan praktische overzichten voor de gebruikers. We willen dat dit instrument de komende jaren verder ontwikkeld en verbeterd wordt tot een monitoringssysteem. Daarbij houd je de technische ontwikkelingen en innovaties in het oog. In deze functie ben je ook opdrachtgever en functioneel beheerder voor deze digitale tool. Je bent de contactpersoon met de ontwikkelaars en de gegevensmakelaars.

8 sollicitaties
0 views


12-06-2024 Gemeente Rotterdam