Logo Baandomein

Geautomatiseerd vacatures beheren op Baandomein

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Baandomein.

Laatste vacatures

Toezichthouder Geussetlbad

 • Houd toezicht in en rondom de zwembaden
 • Voer lichte schoonmaakwerkzaamheden uit
 • Wees het eerste aanspreekpunt voor bezoekers en bied hulp bij noodgevallen

1 sollicitatie
45 views


27-02-2024 Gemeente Maastricht
Sportparkbeheerder

Je bent volop bezig met het toezicht op en het beheer van de sportparken Geusselt en West. Als sportparkbeheerder ben je ook het aanspreekpunt voor de gebruikers van de sportaccommodaties en -parken. Bij het gebruik van onze accommodaties zie je erop toe dat de overeenkomsten met de gebruiker correct worden nageleefd en ben je niet bang om gebruikers, indien nodig, aan te spreken op verkeerd gebruik of gedrag. Je faciliteert (incidentele) gebruikers van de sportparken en zorgt voor het openstellen van de locaties voor gebruik.

1 sollicitatie
43 views


27-02-2024 Gemeente Maastricht
Medewerker Documentbehandeling Raad en College

Je verricht gedetailleerde administratief ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van de Raad, zoals:

 • Verzorgen van de dagelijkse Dagmail, namelijk: registreren, controle juiste lay-out, toets op compleetheid en het verwerken in Alice
 • Raadsvoorstel toetsen op huisstijl en compleetheid
 • Opdrachtverlening aan postregistratie voor registreren van raadsstukken
 • Raadsvoorstellen publiceren voor betreffende domein- of raadsvergadering
 • Na raadsvergadering besluiten op raadsvoorstellen tekstueel plaatsen en digitale verwerken:
 • ter ondertekening voorleggen aan griffier en burgemeester
 • verwerking in Alice
 • getekende openbare raadsstukken ter info naar Provincie mailen
 • Bij een amendement inhoudelijk toetsen of de juiste aanpassingen zijn doorgevoerd
 • Zorgdragen voor ondertekening moties en amendementen
 • Verzorging van publicatie via het landelijke beheersysteem Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP)

Je verricht administratief ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van College, zoals:

 • Collegenota's toetsen op huisstijl en compleetheid
 • Opdrachtverlening aan postregistratie voor registreren van collegenota's en bijbehorende correspondentie
 • De collegenota's plaatsen in Ibabs t.b.v. college-agendering
 • Na collegevergadering beslissingen verwerken op collegenota's en vervangen in Ibabs
 • Regelingen of besluiten behorende bij collegenota's laten tekenen (digitale handtekening)
 • Je hebt een procesrol richting de steller:
 • accordering voor plaatsing van raadsinformatiebrieven in Alice na akkoord college en terugkoppeling met steller of raadsinformatiebrief reeds geplaatst kan worden
 • terugkoppeling richting steller eventueel aanpassingen en wijzigingen collegenota in Ibabs doorvoeren
 • publicatie openbare besluitenlijst en de nota's aanpassen voor publicatie Alice.
 • publicatie via het landelijke beheersysteem Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) van regelingen en besluiten op overheid.nl
 • publicatie openbare besluitenlijst.

1 sollicitatie
51 views


27-02-2024 Gemeente Maastricht
RIEC Financieel analist

De aanpak van ondermijning krijgt steeds meer aandacht en beleidsprioriteit. Het gaat om criminaliteitsvormen die het vertrouwen in instituties aantasten, zoals bijvoorbeeld:

 • handel in drugs en wapens
 • vastgoedfraude
 • witwassen
 • zorgfraude
 • jeugdige ondermijning en
 • mensenhandel.

Het gemeenschappelijke kenmerk van deze fenomenen is het ondermijnende en potentieel ontwrichtende karakter ervan. Concreet wordt dit veroorzaakt door de verwevenheid van onder- en bovenwereld, corruptie, afscherming, gebruik van geweld en de innesteling in lokale gemeenschappen en maatschappelijke sectoren. Een cruciaal element is dat het vaak gaat om geldelijk gewin. Vandaar dat het RIEC Limburg nog meer intensiveert op de financiële aspecten.

Wij investeren in financiële analyse- en onderzoekscapaciteit om nog beter zicht te krijgen op de ondermijningsproblematiek. Daar hebben we jou voor nodig!

0 sollicitaties
0 views


26-02-2024 Gemeente Maastricht
Consulent Jeugd

Als consulent Jeugd onderzoek je wat de jeugdige en/of de opvoeders nodig hebben bij opgroei- en/of opvoedingsvraagstukken. Bij het uitvoeren van je taak ga je uit van de benadering van positieve gezondheid waarbij je de focus legt op veerkracht en de eigen regie van de jeugdige en/of de opvoeders.

Je ondersteunt en adviseert de jeugdige en/of opvoeder(s) in het traject naar (intensievere) vormen van behandeling of begeleiding. Hierbij kan het ook gaan om zorg die ingezet wordt bij problemen die buiten de directe opvoedingsrelatie liggen en die op de opvoeding van invloed (kunnen) zijn. De samenwerking met de opvoeder(s) en jeugdige staat voorop waarbij je uitgaat van de eigen verantwoordelijkheid en de eigen kracht van de gezaghebbende/opvoeder(s) en jeugdige.

Je brengt de hulpverlening op gang, neemt stelling en voert de benodigde acties uit. Daar waar de veiligheid van de jeugdige in het geding is en geen overeenstemming (meer) is, wordt aan de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd onafhankelijk onderzoek te doen en een advies uit te brengen aan de kinderrechter.

Je voert reguliere en intensieve procesregie bij de inzet van zorg en bent hierin kostenbewust. Je bent verantwoordelijk voor je eigen caseload en wordt inhoudelijk ondersteunt door de gedragswetenschappers

Je maakt actief gebruik van samenwerking in de keten; zoals scholen, kinderopvang, voorliggend veld (als bijvoorbeeld Trajekt of de POH), andere collega’s binnen sociaal domein (bijvoorbeeld WMO en leerplicht). Op deze manier bouw en onderhoudt je ook je netwerk in de keten.

2 sollicitaties
228 views


19-02-2024 Gemeente Maastricht