Logo RegioFlexWerk

Geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op RegioFlexWerk.

Laatste vacatures

Medewerker Klantenservice Wmo

 • Je bent het visitekaartje van de gemeente Haarlem en Zandvoort voor 1e lijnsvragen over met name de Wmo!
 • Je beantwoordt alle binnenkomende telefoons en e-mails op het gebied van Wmo en Maatschappelijke Ondersteuning.
 • Je informeert, adviseert en kun je de burger met ondersteuningsvragen doorverwijzen naar interne collega’s.
 • Je fungeert als eerste vraagbaak en doorverwijzer voor externe klanten.
 • Je draagt zorg voor de dagelijkse postverwerking en andere administratieve taken.
 • Je handelt aanvragen om een Gehandicaptenparkeerkaart correct en zelfstandig af.
 • Je fiatteert het werk van collega’s om risico’s te verkleinen.

12 sollicitaties
360 views

0 sollicitaties
1 view

5 sollicitaties
87 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


15-09-2023 Gemeente Haarlem
Junior Planningsadviseur (capaciteit)

De afdeling Project en Contractmanagement (PCM) is verantwoordelijk voor alle bouw- en onderhoudsprojecten van de gemeente Haarlem en Zandvoort, van gebiedsontwikkelingen tot herinrichting van de openbare ruimte, van de aanbesteding tot en met de oplevering. Ook de bestuurlijke besluitvorming met inspraak- en participatieprocedures hoort daarbij. De afdeling krijgt hiervoor projectopdrachten met daarin de capaciteit die nodig is vanuit de gemeente om het project goed te realiseren.

Wat ga je doen?

 • Ten behoeve van nieuwe projecten zorg je ervoor dat projectopdrachten worden geregistreerd en goedgekeurd.
 • Je organiseert het zogenoemde capaciteitenoverleg met betrokken afdelingen binnen de gemeente, verzamelt hiervoor de stukken en maakt een actielijst van de gemaakte afspraken.
 • Je geeft uitleg aan nieuwe medewerkers (waaronder projectmanagers) over het gebruik van de software die de gemeente gebruikt voor het bijhouden van de capaciteit voor projecten.
 • Je adviseert over mogelijke verbeteringen in de software of werkwijze.

12 sollicitaties
144 views

0 sollicitaties
1 view

4 sollicitaties
104 views

0 sollicitaties
0 views

5 sollicitaties
0 views


15-09-2023 Gemeente Haarlem
Projectleider onderwijshuisvesting

In de regio Zuid-Kennemerland/Velsen zijn er twee regionale voorzieningen voor nieuwkomersonderwijs. Gezien de grote instroom van anderstalige leerlingen staan wij voor de uitdaging om de tijdelijke huisvesting van het ISK zo spoedig mogelijk te realiseren om het aantal leerlingen in Zuid-Kennemerland/Velsen (onder het kanaal) voltijds onderwijs aan te kunnen bieden. Hiernaast moeten ook de voorbereidingen voor de permanente huisvesting van beide regionale voorzieningen opgestart worden in overleg met betrokken schoolbesturen. Voor het ITK zijn deze voorbereidingen in de startfase en voor het ISK moeten deze voorbereidingen opgestart worden.
Wat ga je doen?
Nieuwkomersonderwijs

 • Jij bent de regievoerder voor de totstandkoming van huisvesting van de regionale voorzieningen ITK en ISK. Samen met alle betrokken schoolbesturen voor primair en voortgezet onderwijs ga je aan de slag in de context van de inhoudelijke visie over het toekomstbestendig nieuwkomersonderwijs in Zuid-Kennemerland/Velsen (onder het kanaal) en de gezamenlijke schoolbesturen, en zorg je voor voldoende onderwijshuisvesting zodat het aantal anderstalige leerlingen en scholieren in gemeenten ZK/Velsen voltijds onderwijs kan volgen.
 • Je bent contactpersoon voor de schoolbesturen, wethouders, colleges en raden om de processen in goede banen te blijven leiden. Met jouw verbindende kwaliteiten en helicopterview weet je met alle betrokkenen – zowel intern als extern- tot een gedragen resultaat te komen. Snel kunnen schakelen, procesregie uitvoeren en rust bewaren zijn kernkwaliteiten die hiervoor nodig zijn.

Regionale samenwerking opvang asiel
De kinderen van asielzoekers zijn onderdeel van de toestroom tot het nieuwkomersonderwijs. Binnen de regio Kennemerland werken 8 gemeenten (Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Heemskerk, Velsen en Uitgeest) samen aan het realiseren van permanente asiel opvang capaciteit. Het Regionaal Programma faciliteert en coördineert daarnaast de inzet in de regio Kennemerland op de opvang van Oekraïense ontheemden en de inzet op het huisvesten van statushouders. Invulling geven en het continueren van de samenwerking voor opvang asiel met de gemeenten in Kennemerland die boven het kanaal liggen, behoort ook tot het takenpakket van de Projectleider.
De projectleider maakt voor 24 uur per week onderdeel uit van de afdeling Jeugd, Onderwijs en Sport ten behoeve van het nieuwkomersonderwijs. En voor 4-8 uur per week van het Regionaal Programmateam opvang ontheemden.

6 sollicitaties
116 views

0 sollicitaties
1 view

2 sollicitaties
105 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


15-09-2023 Gemeente Haarlem
Account- en Contractmanager HRM

Geeft het jouw voldoening om naar tevredenheid van alle partijen te zorgen voor de juiste uitvoering van dienstverlening van de (HRM) contracten? Daar ben jij namelijk integraal verantwoordelijk voor.

 • Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit en uitvoering van het contractmanagement (doelmatig en rechtmatig) van de afdeling HRM.
 • Je levert input bij (Europese) aanbestedingen, houdt wet- en regelgeving in de gaten en zoekt optimalisatie van de aspecten kwaliteit en kosten. Ook denk je mee bij strategische vraagstukken, zoals het inhuur beleid.
 • Vanuit partnerschap werk je aan continue verbetering en ontwikkeling. Je bespreekt de voortgang en voert evaluaties van de prestaties uit met de contracteigenaren en/of met de partners. Je signaleert risico’s en geeft gevraagd en ongevraagd advies, onder andere aan het management.
 • Je adviseert over het inkopen van externe inhuur in relatie tot specifieke wet- en regelgeving en doelmatigheid, je helpt mee om meer grip op inhuur te krijgen.
 • Je draagt bij aan de Haarlemse inkoopdoelstellingen (lokaal, sociaal en duurzaam) en het verder professionaliseren van de HRM-afdeling.Je levert data aan voor de HR-rapportage.
 • Je werkt niet alleen nauw samen met je collega’s van de afdeling HRM, waaronder de contractbeheerder, maar ook met team Inkoop & Aanbesteding van de afdeling Juridische Zaken.
 • Je neemt deel aan het Kwaliteits- en kennisoverleg Inkoop (KKO), het overleg voor inkoopadviseurs en contractmanagers vanuit de gehele organisatie.
 • De afdeling HRM heeft qua spend een aantal grotere (raam)overeenkomsten in beheer die gemeente breed worden uitgenut, waaronder twee uitzendbureaus, de arbodienst, het salaris/recruitment/opleidingssysteem en diverse contracten in het kader van leren & ontwikkelen.

9 sollicitaties
137 views

0 sollicitaties
1 view

0 sollicitaties
62 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views


14-09-2023 Gemeente Haarlem
rtfyu7777777777777777777777777Opdrachtgevers Projecten Openbare Ruimte

Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans de stad duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Hier maken wij ons als afdeling op dagelijkse basis hard voor met als doel: het realiseren van een eindproduct met optimale kwaliteit.
Door de schaarse ruimte en de verscheidenheid aan claims, is dit een gigantische uitdaging. Hier kunnen we jouw hulp bij gebruiken!

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van programma’s en geeft opdracht voor zowel civiele als parkeerprojecten, beleidsopgave, als de onderhoudscontracten met externe partijen, voor de openbare ruimte.
 • Je programmeert uitvoeringsprogramma’s in de periode van nul tot en met vijf jaar binnen de financieel beschikbare kaders. Je stelt de (proces-)opdrachten op voor projecten op basis van de input van de beheerders.
 • Je stelt contracten op voor inspecties en onderzoeken en voor werkzaamheden die externe partijen uitvoeren.
 • Je bent medeverantwoordelijk voor een goede uitputting van investerings- en onderhoudsbudget en stemt programma hier ook op af en op bij.
 • Je bent de spin in het web voor ingrepen in de openbare ruimte en faciliteert de informatievoorziening en bestuurlijke besluitvorming op de opdrachtportefeuille

6 sollicitaties
71 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
53 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


14-09-2023 Gemeente Haarlem