Logo WaterForum

Geautomatiseerd vacatures beheren op Waterforum

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Waterforum.

Laatste vacatures

Adviseur waterkwantiteit

Wat ga je doen als adviseur waterkwantiteit?
Als adviseur waterkwantiteit heb je een trekkersrol en coördineer je inhoudelijke watervraagstukken voor onze bijdrage aan de gebiedsprocessen van het Nationaal Programma Landelijke Gebied (NPLG). Deze gebiedsprocessen spelen zich af in 1 of meerdere polders met stakeholders zoals de provincie, gemeente én grondeigenaren. Jouw rol als trekker van de inhoud is dat je onze eigen opgaven van het watersysteem het gebiedsproces inbrengt. Je benoemt, kwantificeert en legt uit. Maar ook de andere kant op: zaken die uit het gebiedsproces komen die het watersysteem raken, laat jij uitzoeken waarna je deze weer terug inbrengt.

Inhoudelijk hoef je niet alles weten, daar heb je collega’s voor. Onderwerpen waar je mee te maken krijgt zijn waterbeschikbaarheid, wateroverlast, droogte, verzilting, bodemdaling en grondwater, maar ook waterkwaliteit en -veiligheid. Een functie waar je met veel onderwerpen in aanraking gaat komen, waar je bij collega’s van je eigen team en andere teams informatie ophaalt en deelt.

Jouw 3 belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Analyseren en door laten rekenen van het watersysteem: alle verschillende experts vragen wat zij zien in het gebied, dat bij elkaar brengen en samenvoegen tot een rapportage over de wateropgaven;
 • De wateropgaven presenteren en toelichten in het gebiedsproces, samen met de procesleider;
 • Ideeën en wensen van andere partijen in het gebiedsproces terugbrengen naar de interne organisatie van Rijnland, samen met de procesleider, en zorgen voor een reactie daarop.

Het team
Je komt te werken in een team van 18 collega’s die zich allemaal bezighouden met de waterkwantiteit en -veiligheid in ons werkgebied. Collegialiteit en toewijding aan het werk van Rijnland staan voorop! Samen zijn jullie verantwoordelijk voor het beleid van de programma’s voldoende water en waterveiligheid. Jullie adviseren de Rijnlandse teams inhoudelijk en vertalen het landelijke beleid naar Rijnlands beleid. Ook stellen jullie beleid op en houden deze actueel. Ook richting het bestuur geven jullie gevraagd en ongevraagd advies over deze programma’s. Door klimaatverandering en ruimtelijke ontwikkelingen komen de grenzen van het watersysteem in beeld. Maatwerk wordt daardoor steeds belangrijker.

De betrokkenheid en het enthousiasme van collega’s geeft me energie. Samen doen we betekenisvol werk, dat is belangrijk voor me. Van de technische maatregel tot het abstracte vergezicht, bij ons komt alles langs. Dat maakt het werk uitdagend en divers. In dit team heb ik veel vrijheid in hoe ik mijn werk uitvoer, daaruit spreekt vertrouwen.
Sander van Rooij - Adviseur Waterkwantiteit

Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. Vanuit Leiden werken we met zo’n 800 medewerkers elke dag aan droge voeten en schoon water en in alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Op www.rijnland.net/wat-doet-rijnland kun je daar alles over lezen. Ons moderne en lichte kantoor in Leiden is een heerlijke werkplek met een uitstekend bedrijfsrestaurant, is goed bereikbaar met het OV en er is gratis parkeergelegenheid voor de deur als je verder weg woont.

3 sollicitaties
25 views


01-12-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Technisch Manager Zuiveren

Wat ga je doen als technisch manager?
Technisch managers (TM) binnen het Projectencentrum werken aan afvalwaterzuiveringen, regionale keringen, watergangen, gemalen en aan waterkwaliteit van oppervlaktewater. Als TM ben je verantwoordelijk voor de techniek binnen het project en stuur je adviseurs-TM aan.
Jouw takenpakket:

 • IPM-rolhouder TM in het projectteam;
 • Technische vraagstukken in de definitie en ontwerpfase, de vertaling naar de contractstukken en begeleiding van technische vragen tijdens realisatie van de plannen;
 • Eisen vanuit de interne en -externe stakeholders opstellen en volgen;
 • Kwaliteit borgen van het eindresultaat en van een goede overdracht van de assets naar de beheerorganisatie;
 • Werken op basis van systems engineering met o.a. de tooling Relatics;
 • Integraal samenwerken met de andere projectteamleden. Binnen het technisch team onderhoud je de contacten met vakspecialisten van Onderhoud en collega’s van andere interne afdelingen die zich met zuiveren bezighouden.

Je komt in dienst als TM algemeen (je bent inzetbaar voor alle projecten), maar op dit moment zoeken we specifiek een TM voor zuiveringstechnische werken.

Technisch manager voor de waterketen
De technisch manager zuiveringstechnische werken is eindverantwoordelijk voor de technische inbreng om de afgesproken projectmijlpalen voor de waterketen te behalen. De TM draagt vanuit het technisch perspectief bij aan een zorgvuldig, herleidbaar en vlot proces om de zuiveringsprojecten uit te voeren. De TM draagt bij aan circulair werken met alle bouwmaterialen, biodiversiteit op de zuiveringsterreinen en een zo energiezuinig mogelijk zuiveringsproces.

Kijk op onze website met meer info over onze zuiveringsprojecten:
https://www.rijnland.net/wat-doet-rijnland.

11 sollicitaties
114 views


23-11-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Junior Adviseur en Vergunningverlener

Wat ga je doen als adviseur en vergunningverlener?
Je adviseert mensen, organisaties en gemeenten bij het ontwikkelen van hun plannen tot uitvoerbare projecten. Die projecten mogen geen negatieve gevolgen hebben voor onze sloten, meren en kanalen en de veiligheid van onze dijken mag niet in het geding komen. Regelmatig lukt het je om via deze projecten voor verbeteringen te zorgen. Dan worden dijken veiliger, het risico op wateroverlast of -schaarste kleiner of de beleving van het water mooier. Dat maakt je trots op je werk.

Adviseur & Vergunningverlener Iris Zeilmaker: “De combinatie van het contact met de mensen, het geven van adviezen en het af en toe gewoon lekker schrijven is top.” (Lees het verhaal van Iris hier.)

Je bent soms betrokken bij grote en complexe projecten, zoals de ontwikkeling van een nieuwe woningwijk, maar evengoed begeleid je een brug in de polder, een woning bij een dijk of een terras aan het water. Je werk wordt steeds belangrijker, we hoeven maar termen als ‘klimaatverandering’ of ‘Omgevingswet’ te roepen en je begrijpt waarom. Je belangrijkste werkzaamheden zullen zijn:

 • Initiatiefnemers (bv gemeenten, inwoners en projectontwikkelaars) adviseren hoe ze hun plannen klimaatrobuust kunnen realiseren. Vervolgens toets je de plannen aan beleid en regelgeving;
 • Plannen uitvoerbaar maken door het geven van goed onderbouwde (water-)adviezen en het verlenen van heldere watervergunningen met duidelijke voorschriften;
 • Voor één of meerdere gemeenten fungeren als contactpersoon. Dit doe je onder andere door periodiek ‘waterspreekuren’ bij de gemeente te organiseren;
 • Onze expertgroepen ‘Peilafwijkingen’ en ‘Kabels en Leidingen’ versterken. Collega’s uit een expertgroep pakken specialistische projecten en vergunningaanvragen op. Dit zijn bijvoorbeeld projecten waarbij complexe leidingentracés worden aangelegd of waterpeilen worden veranderd.

Het maakt ons niet uit of je je liever bezighoudt met eenvoudigere projecten of dat je al wat meer in je mars hebt en ons gaat helpen met de complexere projecten. We zoeken een leuk en passend werkpakket voor je, zodat jij een leuke, afwisselende en uitdagende baan hebt en verder kunt groeien.

Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. We werken elke dag aan droge voeten en schoon water, voor iedereen en met oog voor natuur en landschap. In alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Onze belangrijkste taken zijn: zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en gezond water, voor voldoende water en waterzuivering. Alles voor een duurzaam, waterrijk leefgebied, waar we ook in de toekomst nog kunnen wonen, werken en genieten. Je maakt met zo’n 30 collega’s deel uit van het team Vergunningverlening onder leiding van Siegfried Veldkamp.

5 sollicitaties
80 views


17-11-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Data analist waterketen

Wat ga je doen als data analist waterketen?
Vanuit de waterketen wordt er veel data verzameld. Maar niet alleen door Rijnland, ook door externe partijen zoals het waterschapshuis, gemeentes of drinkwaterbedrijven. Met hen voer je overleg over de ontwikkelingen binnen de waterketen en stuur je aan op uitwisseling van data en het maken van afspraken over de aanlevering ervan. Daarnaast analyseer je de processen voor het verzamelen van data en geef je hier advies over, zowel aan internen als externen. Zo sla je een brug tussen de interne en externe waterketen processen. Tot slot werk je mee aan regionale samenwerking en studies/onderzoek met meerdere externe partijen met als doel om de waterketen en de samenwerking zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

Jouw 3 belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Verzamelen van data van de afvalwaterketen en dit verwerken in het dataportaal van Rijnland;
 • Dashboards maken en bijhouden over o.a. afvalwaterprognoses en afvalwateraanbod;
 • Analyseren van datastromen en voorstellen doen zodat processen in de waterketen geoptimaliseerd worden. Hierbij denk je ook mee over het ontwikkelen van producten of oplossingsrichtingen voor (toekomstige) data vraagstukken in de waterketen.

Het team
Je maakt met 18 collega’s deel uit van het team Beleid en Advies Waterketen en Waterkwaliteit (21 FTE) onder leiding van Erik van der Meer. Met 8 collega’s focus jij op de waterketen. Daarin is er veel interactie met elkaar en werk je samen met al je collega’s aan het bedenken van oplossingen voor problematiek in de waterketen.

Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. Vanuit Leiden werken we met zo’n 800 medewerkers elke dag aan droge voeten en schoon water en in alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Op www.rijnland.net/wat-doet-rijnland kun je daar alles over lezen. Ons moderne en lichte kantoor in Leiden is een heerlijke werkplek met een uitstekend bedrijfsrestaurant, is goed bereikbaar met het OV en er is gratis parkeergelegenheid voor de deur als je verder weg woont.

7 sollicitaties
60 views


17-11-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland
Adviseur Waterketen

Wat ga je doen als adviseur waterketen?
Jij bent als adviseur waterketen de verbinder tussen alle betrokkenen van de afvalwaterketen. Samen zorgen jullie dat de Rijnlandse ambities en visie in de waterketen gerealiseerd worden. Om dat voor elkaar te krijgen adviseer je over de ontwikkeling en realisatie van beleid, maar signaleer je ook bij de uitvoering waar er verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Daarin krijg je te maken met verschillende interne teams en collega’s, maar ook met externe partijen zoals gemeentes, drinkwaterbedrijven of andere waterschappen. In de verschillende overleggen behartig jij de belangen van Rijnland en stimuleer je samenwerking. Zo ben je van de uitvoering tot het bestuur een gesprekspartner.

Jouw 3 belangrijkste werkzaamheden zijn:

 • Afvalwaterprognoses analyseren en afgeven en deze afstemmen met externen én internen. Dit gaat over onderwerpen als hoe we (in de toekomst) woonwijken in moeten richten op het gebied van afvalwater en afvalwatertransportgemalen;
 • Coördineren van 4 clusters (samenwerking tussen waterschap en gemeenten) om ervoor te zorgen dat we van elkaar leren en we eenheid hebben in onze aanpak in de waterketen. Zo heb je de brugfunctie tussen de zuiveringstak en de gemeente;
 • De link van de praktijk naar het bestuur en andersom. Zo neem je de wensen van het bestuur mee naar de praktijk en informeer je hen over wat erbuiten gebeurt. Zo geef je het handen en voeten.

Het team
Je maakt met 18 collega’s deel uit van het team Beleid en Advies Waterketen en Waterkwaliteit (21 FTE) onder leiding van Erik van der Meer. Met 8 collega’s focus jij op de waterketen. Daarin is er veel interactie met elkaar en werk je samen met al je collega’s aan het bedenken van oplossingen voor problematiek in de waterketen.

Waar ga je werken?
Bij het Hoogheemraadschap van Rijnland, het oudste waterschap van Nederland. Vanuit Leiden werken we met zo’n 800 medewerkers elke dag aan droge voeten en schoon water en in alles wat we doen, houden we rekening met de klimaatverandering. Op www.rijnland.net/wat-doet-rijnland kun je daar alles over lezen. Ons moderne en lichte kantoor in Leiden is een heerlijke werkplek met een uitstekend bedrijfsrestaurant, is goed bereikbaar met het OV en er is gratis parkeergelegenheid voor de deur als je verder weg woont.

6 sollicitaties
60 views


16-11-2023 Hoogheemraadschap van Rijnland