Logo WerkXYZ

Geautomatiseerd vacatures beheren op WerkXYZ

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op WerkXYZ.

Laatste vacatures

Uitvoerend Projectleider / Woonwagencoördinator Zoetermeer

De uitvoerend projectleider/woonwagencoördinator geeft leiding aan het woonwagendossier en is het eerste aanspreekpunt voor bewoners en de gemeentelijke organisatie. De uitvoerend projectleider/woonwagencoördinator pakt actief vraagstukken op en formuleert oplossingen om te komen tot het hierboven genoemde doel. Ook wordt invulling gegeven aan het beheer van de locaties.

Tot de werkzaamheden behoort ook het oplossen van kleinere beheerproblemen zoals het legaliseren van geconstateerde strijdigheden met bestemmingsplannen en het aangaan van huur- of erfpachtovereenkomsten voor standplaatsen.
De uitvoerend projectleider/woonwagencoördinator vervult een belangrijke rol in het opstellen van en invulling geven aan het gemeentelijk beleid omtrent woonwagens.

De opdracht heeft verder betrekking op de volgende aspecten:

 • Ondersteuning bij de normalisatie, herstructurering, toezicht en handhaving op de woonwagenlocaties. Ook de beleids- en juridische procedures vallen daaronder;
 • Gesprekken met bewoners – heldere communicatie: men weet wat wel en niet kan en hoe de gemeente werkt, handhaaft en faciliteert;
 • Zicht houden op de actuele situatie op de woonwagenlocaties. Denk hierbij aan illegale bouw, wijzigingen BRP-gegevens inzake daadwerkelijke bewoning en dergelijke;
 • Zicht houden op de huidige onderhoudstoestand van zowel het openbaar gebied, de standplaatsen als de woonwagens en waar nodig hierop acteren;
 • Het opstellen van een plan van aanpak om te komen tot handhaafbaar, schoon, heel en veilige woonwagencentra voor nu en in de toekomst en overdracht van de locaties aan de Stichting Woonwagenzaken Zoetermeer.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


13-06-2024 Nivel
Toezichthouder Bouw

De afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) heeft als missie: De afdeling VVH werkt dienstverlenend, omgevingsbewust en professioneel vanuit een regisseursrol met betrekking tot vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van wet- en regelgeving voor bouw, milieu, APV en bijzondere wetten.

De afdeling bestaat uit twee teams: Openbare Orde en Veiligheid (OOV) en Vergunningen toezicht en handhaving (VTH). Het team VTH bestaat uit drie clusters: Vergunningen, Bouwtoezicht & Constructie en Juridische Zaken & Beleid. De onderhavige functie valt onder het cluster Bouwtoezicht & Constructie.

Opdracht

 • Controles m.b.t. naleving van wet- en regelgeving omgevingsrecht en evenementen;
 • Regisseur van uit de gemeente omtrent de uitvoering;
 • Meedenken, in geval van afwijkingen, over de verdere uitvoering van plannen;
 • Deelname in roulatie aan 24/7 piketdienst;
 • Rapporteren over illegale activiteiten (hennep, illegaal gebruik etc.);
 • Informeren juristen bij toepassing bestuursdwang, handhaven van bestuursdwang;
 • Gesprekspartner gemeentelijk diensten als Stadsbeheer en Stadsontwikkeling, Wijkposten, etc;
 • Informatieverstrekking ten aanzien van regelgeving en – procedures;
 • Afhandeling meldingen burgers.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


13-06-2024 Nivel
Medewerker Vergunningverlening WABO/Omgevingswet

Als casemanager vergunningverlening WABO / Omgevingswet weet je van aanpakken, je bent gericht op samenwerking en kan goed functioneren in een team. Je hebt een klantvriendelijke en dienstverlenende instelling, kan snel schakelen waarbij je verder kijkt dan je eigen team. Je bereikt resultaten door mensgericht te werken als verbinder in het team. Je hebt gevoel voor politieke, bestuurlijke verhoudingen, posities en doelstellingen.

Je bent integraal verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • Het toetsen van de omgevingsvergunning/aanvraag (procesbewaking);
 • Adviseren en uitvoeren /toepassen van wet- en regelgeving bij de aanvragen omgevingsvergunning;
 • Ruime interpretatie van wet- en regelgeving;
 • Eerste aanspreekpunt zowel in- als extern voor informatie over regelgeving en procedures.

Hybride werken is mogelijk, maar zeker in de eerste weken is aanwezigheid in het gemeentehuis gewenst.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


13-06-2024 Nivel
Toezichthouder Bouw/Omgevingrecht

Je houdt toezicht op de uitvoering van nieuwbouw en sloopwerkzaamheden, of op gebruik en verbouw bij bestaande bouw, op werken/werkzaamheden en gebruik van gronden. Dit doe je aan de hand van locatiebezoek, vergunningstekeningen, vergunningvoorschriften en algemene bouw en RO-regels. Je schakelt een specialist in voor complexe situaties en beoordeelt de toepasbaarheid van het advies van de specialist.

Je bent belast met de opsporing, controle en rapportage van illegale bouwwerken, illegale bouwactiviteiten en illegaal gebruik. Je draagt zorg voor controle en handhaving op de voorwaarden bij verleende omgevingsvergunningen en sloopvergunningen, je meldt overtredingen en zorgt voor de administratieve afhandeling volgens de daarvoor vastgestelde procedures. Hiertoe werk je met de applicatie Rx.Mission.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


12-06-2024 Nivel
(Interim) Bouwplantoetser

Van minder complexe vergunningen tot complexe aanvragen, van nieuwbouw tot bestaande bouw. Je gaat in gesprek met inwoners en organisaties over hun bouwplannen en aanvragen. Je toetst de aanvragen aan de omgevingsplannen en zoekt in samenwerking met de collega’s de ruimte om plannen mogelijk te maken.

Met de nieuwe Omgevingswet ligt de nadruk van jouw functie naast toetsen op meedenken en adviseren. Jij denkt mee met de aanvrager en kijkt vooral naar de mogelijkheden. Je geeft advies aan aanvragers, stemt zo nodig vooraf af met aannemers, architecten, de Welstandscommissie of andere betrokken partijen.

Voor alle aanvragers ben jij het eerste aanspreekpunt voor jouw dossiers. Omdat jij precies weet wat er speelt, kun je inhoudelijke input leveren voor overleggen en zorg je dat je binnen de termijnen tot een goed gemotiveerd besluit weet te komen.

Je behandelt enkel- en meervoudige aanvragen voor omgevingsvergunningen die je toetst aan het omgevingsplan en het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Je informeert bewoners en bedrijven over het brede terrein van bouwen en wonen.

Binnen de wettelijke termijnen bewaak je de voortgang van het proces en de kwaliteit van vergunningverlening. Je bent in de lead voor jouw dossiers.

Wij bieden pow waarbij je zelf de indeling in werk kunt maken tot 75% op kantoor en 25% thuis.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


12-06-2024 Nivel