Logo Werken voor Limburg

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken voor Limburg

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken voor Limburg.

Laatste vacatures

Consulent Inburgering

Per 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 van kracht. Gemeenten hebben hiermee weer een regierol gekregen op de uitvoering van deze wet. Dit betekent dat we inburgeraars vanaf de start tot aan het eind van de inburgering begeleiden bij activiteiten gericht op de Nederlandse taal en participatie, waarbij gewerkt wordt vanuit een Brede intake:

Dit ga je concreet doen:

  • Uitvoering geven aan de nieuwe Wet Inburgering (WIB)
  • Onderzoeken en analyseren van de ondersteuningsvragen van de inburgeraar i.h.k.v. de WIB middels een Brede Intake.
  • Samen met de inburgeraar een Plan Inburgering en Participatie (PIP) opstellen met een doorlooptijd van gemiddeld 3 jaar.
  • Regie voeren op en rapporteert over het PIP en houdt (over)zicht op alle inhoudelijke processen die er spelen en treedt daarbij verbindend op.
  • Organiseren van (samen met een collega) de voorlichtingsbijeenkomsten en Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP).
  • Zorgen voor een goede registratie en rapportages.
  • Regie voeren op je eigen bestand met inburgeraars (asielmigranten en gezinsmigranten) en informeert, adviseert de inburgeraar en het gezin over de WIB.
  • Begeleiden van inburgeraars (o.b.v. onder andere de Doorbraakmethode, Positieve Gezondheid en Maatwerk Maastricht).
  • Sturen op inzet van middelen en instrumenten binnen het Sociaal Domein waaronder de taalaanbieder, Vluchtelingenwerk, collega’s binnen het Sociaal Domein, Onderwijs en het voorliggend veld, gericht op verbeteren van vaardigheden en zelfredzaamheid van inwoners. Zorgdragen voor uitstroom en activering.

14 sollicitaties
243 views


18-04-2024 Gemeente Maastricht
Strategisch adviseur sociaal domein, 2 fte

Als Strategisch Beleidsadviseur krijg je een veelzijdige rol toebedeeld. Jij bent niet alleen een belangrijke sparringpartner voor de directie, het management en het bestuur van het Sociaal Domein, maar ook een visionair die de strategische sociale visie vertaalt naar heldere doelstellingen en tastbare resultaten.

Jouw rol gaat verder dan enkel advies geven; je stelt ook de kaders voor de ontwikkeling en uitvoering van het strategische beleid. Hierbij bewaak en coördineer je zorgvuldig de samenhang binnen de beleidsontwikkelingen, zodat er een consistent en effectief beleid ontstaat dat écht het verschil maakt voor de inwoners van Maastricht. De beleidsthema’s waar je bij betrokken zijn kunnen heel divers zijn en variëren van zorginfarct tot vergrijzing en het door ontwikkelen van werken in buurten en wijken tot de verstopte woningmarkt etc. Jouw rol ziet op de impact van dit soort ontwikkelingen in het sociaal domein. Je bent een innovator die samen met anderen hiervoor nieuwe oplossingen vindt.

Als inspirator weet je mensen te enthousiasmeren en aan te sporen om het beleid uit te dragen en uit te voeren, waardoor het niet alleen op papier blijft, maar ook daadwerkelijk impact heeft in de samenleving. Bovendien ben je actief betrokken bij landelijke en regionale netwerkbijeenkomsten en overleggen, waar jouw stem gehoord wordt en waar je de belangen van Maastricht krachtig vertegenwoordigt.

Kortom, in deze rol krijg je de kans om niet alleen beleid te vormen, maar ook om het te verankeren in de praktijk en de stad waar je maatschappelijk bij betrokken bent. Met jouw passie, visie en daadkracht ben jij dé persoon die het verschil kan maken voor het sociale domein in Maastricht.

3 sollicitaties
221 views


17-04-2024 Gemeente Maastricht
Directiesecretaris Sociaal Domein, 0,8 - 1 fte

Als secretaris van het sociale domein ben je verantwoordelijk voor het aan elkaar knopen van zaken die dwars door de afdelingen heen gaan. Jij zorgt ervoor dat onze projecten en programma’s op elkaar aansluiten en wij koersvast de eindstreep halen. Je weet de juiste vragen op het juiste moment te stellen en daagt ons uit mee te bewegen in een andere denk en doe stand die past bij onze cultuurontwikkeling.

We zoeken steeds naar nieuwe manieren om de maatschappelijk impact van onze inzet te verhogen. Als secretaris heb je hier een visie op en die deel je ook gevraagd en ongevraagd tijdens ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Als secretaris bewaak je de voortgang van onze jaarplannen, organiseer je de overlegplanning en bereid je de overleg agenda’s voor. Je schakelt met collega’s, bestuurders en griffie en je weet hierbij de juiste afspraken te maken en acties uit te voeren die het verschil maken.

1 sollicitatie
293 views


17-04-2024 Gemeente Maastricht
Juridisch medewerker Openbare Orde en Veiligheid

Jij, als lid van ons team Openbare Orde en Veiligheid, speelt een cruciale rol in het waarborgen van de veiligheid in Maastricht. Samen met je collega's werk je aan een breed scala aan taken. Van het uitwerken van APV-instrumenten zoals preventief fouilleren, samenscholing, betaald voetbal, demonstraties en gebiedsontzeggingen tot het monitoren van nieuwe wetgeving en jurisprudentie. Je adviseert het team, management en bestuur over deze ontwikkelingen, zowel gevraagd als ongevraagd. Je past ook de Opiumwet toe, handhaaft burgemeestersbevoegdheden en ondersteunt bij de aanpak van woonoverlast.

Daarnaast beantwoord je vragen over artikel 47 en voer je antecedentenonderzoeken uit bij afwezigheid. Het is een uitdagende en dynamische rol, waarbij geen een dag hetzelfde is. Je geeft ook uitvoering aan de wet BIBOB en het seksinrichtingenbeleid (waaronder APV-vergunningen en handhaving vergunde en illegale seksinrichtingen). Tot slot ben je binnen team openbare orde en veiligheid de contactfunctionaris voor de AVG.

4 sollicitaties
170 views


17-04-2024 Gemeente Maastricht
Medewerker Netwerk Bibliotheek

De bibliotheek is een plek waar je elkaar kunt ontmoeten, waar je wordt geïnspireerd en waar volop ruimte is voor ontwikkeling. Omdat we vinden dat iedereen mee moet kunnen doen, helpen wij mensen met beter lezen en schrijven, maar ook met het ontwikkelen van digitale vaardigheden. Dit doen we vanuit het (Digi-)Taalhuis, door samen met partners een dynamisch en professioneel uitgevoerd programma aan te bieden dat aansluit op de behoeften van de inwoners van Maastricht. Vanuit de bibliotheek bieden we o.a. de ondersteunende programma’s Taalcafé en Taalmaatjes aan.

Wij zoeken
In deze functie zet je je in voor het succesvol laten functioneren van het (Digi-)Taalhuis van de bibliotheek, waarbij voor jou de focus ligt op Taal en de doelgroep Volwassenen. Je werkt daartoe samen met collega’s in het cluster Netwerk Bibliotheek. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de activiteiten en programmering voor de doelgroep volwassenen en de inhoudelijke aansturing van de vrijwilligers, werkzaam binnen het (Digi-)Taalhuis. Daarnaast ben je eerste aanspreekpunt voor de vrijwilligers van de bibliotheekservicepunten Heer en Malpertuis.

Via jouw continu groeiende netwerk, waarin je vanuit je functie ook actief aan deelneemt, signaleer je maatschappelijke en lokale ontwikkelingen en kansen. Hierbij zorg je ervoor dat ons bestaande aanbod goed blijft aansluiten en voorzie je in de ontwikkeling van nieuwe programma’s met daarbij oog voor de behoeften van onze verschillende doelgroepen (NT1, NT2 en de bezoekers van de bibliotheek). Daarnaast assisteer je desgewenst bij activiteiten en programmering binnen het Cluster Netwerk Bibliotheek en draagt bij aan de ontwikkeling van het totale aanbod van het cluster.

0 sollicitaties
8 views


16-04-2024 Gemeente Maastricht