Logo Werken voor Limburg

Geautomatiseerd vacatures beheren op Werken voor Limburg

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Werken voor Limburg.

Laatste vacatures

Bibob-medewerker

 • Is voor de gemeenten een vraagbaak en adviespunt voor wat betreft Bibob-aangelegenheden;
 • Werkt nauw samen met collega’s uit andere disciplines (m.n. de Bibob-specialist) en weet intern en extern verbindingen te leggen;
 • Heeft zicht op potentiële integriteitskwesties op basis van de Wet Bibob;
 • Voert samen met gemeenten Bibob-onderzoeken uit om misbruik van beschikkingen, vastgoedtransacties en overheidsopdrachten tegen te gaan;
 • Voert samen met gemeenten gesprekken met aanvragers of andere betrokkenen;
 • Kan onder meer financiële administratie(s) beoordelen, dan wel heeft affiniteit met financiële vraagstukken;
 • Helpt gemeenten adviesaanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob op te stellen en op basis daarvan de besluitvorming door het bestuur voor te bereiden;
 • Formuleert adviezen, vragen en bevindingen helder, overzichtelijk en gestructureerd, zowel mondeling als schriftelijk;
 • Is alert op knelpunten die de voortgang op dossiers kunnen verstoren en adviseert tijdig over mogelijke maatregelen;
 • Is zich bewust van de aanwezige dynamiek en de verschillende belangen binnen en buiten de betrokken organisaties en stemt zijn/haar aanpak en gedrag hierop af.

3 sollicitaties
515 views


13-06-2024 Gemeente Maastricht
Consulent WMO, 1 fte

Als consulent WMO heb je een belangrijk rol in de verschuiving van focus naar samenleven, zelfontplooiing en regie over eigen leven. Je voert verdiepende gesprekken met inwoners (thuis), waar je een beeld krijgt van de situatie. Met het oog op activering en eigen regie, signaleer je, betrek je het netwerk van de inwoner, mogelijk betrokken (zorg)aanbieders/professionals/collega’s, je stimuleert ontmoeting en je faciliteert samenwerking. Je doet dit vanuit het principe van positieve gezondheid. Je bent zichtbaar en makkelijk bereikbaar voor inwoners met vragen. Daarmee voorkomen we dat kleine zorgen grote problemen worden. Indien nodig geef je informatie en advies aan de inwoner of vraag je (medisch) advies op bij een externe organisatie/partij.

Je maakt een ondersteuningsplan in samenspraak met de inwoner en kent, als dit onderdeel is van het ondersteuningsplan, een Wmo-voorziening toe. De consulent Wmo zet de levering van de voorziening in gang en controleert de voortgang op de ontwikkelingen zoals opgenomen in het ondersteuningsplan. Je voert regie op je eigen caseload en met enige regelmaat beoordeel je of het ondersteuningsplan nog adequaat en passend is in relatie tot de te realiseren doelen. Je schaalt op- en af indien dit nodig is. Je neemt regie in situaties waarbij er in het gezin/huishouden sprake is van meervoudige en complexe problematiek.

Tot slot bouw en onderhoud je een relevant netwerk.

(in het kader van de werkzaamheden op het gebied van Zorg & Veiligheid, nodigen we in het bijzonder geïnteresseerden uit, die ervaring hebben met huiselijke geweld en/of het werken met verwarde personen)

3 sollicitaties
5 views


12-06-2024 Gemeente Maastricht
Consulent Inkomen (tijdelijk 18 maanden met mogelijkheid verlenging/vast)

Als consulent Inkomen onderzoek, beoordeel en behandel je aanvragen in het kader van de Participatiewet voor levensonderhoud, bijzondere bijstand en overige voorzieningen.

Je voert regie op een eigen caseload ten aanzien van inkomens-/bestaanszekerheidsvragen. Het voeren van gesprekken met inwoners (op basis van de aanvragen, de signalen of de mutaties) en het persoonlijke contact met de inwoner proactief opzoeken, zijn als vanzelfsprekend in je werk.

Je werkt samen met de consulenten Werk & Participatie en andere collega's en partners van het Domein Sociaal door met hen te overleggen en af te stemmen.

Andere taken van de consulent Inkomen zijn:

 • opstellen van rapportages en beschikkingen;
 • informeren en adviseren over en/of verwijzen van inwoners naar gemeentelijke voorzieningen;
 • doorverwijzen van inwoner naar andere organisaties bij andere hulpvragen en waar nodig hierin ondersteuning bieden;
 • monitoren en volgen van de verwijzingen wanneer dat nodig is.

10 sollicitaties
243 views


12-06-2024 Gemeente Maastricht
Consulent Bbz/IOAZ (tijdelijk voor 1 jaar met mogelijk verlenging)

Als Consulent Bbz/IOAZ handel je aanvragen, mutaties en heronderzoeken af van startende, actieve en beëindigende zelfstandigen. Hierbij gaat het om aanvragen om een periodieke uitkering en/of bedrijfskapitaal. Je bent verantwoordelijk voor het beoordelen of de verstrekte bijstand een lening blijft of wordt omgezet naar bijstand om niet.

Verder beheer je leningen die zijn verstrekt in het kader van het Bbz en de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO), beoordeel en handel je aanvragen IOAZ af, handel je aanvragen af in het kader van de WGS (Wet Gemeentelijke Schuldhulp) en geef je informatie en advies.

Bij de beoordeling van Bbz word je ondersteund door een extern adviesbureau inzake levensvatbaarheid van de onderneming/bedrijf.

Bij de beoordeling van aanvragen WGS word je ondersteund door een externe schuldbemiddelaar met een Plan van Aanpak.

Dit doe je door:

 • Gesprekken te voeren met (startende) ondernemers die zich melden bij de gemeente voor financiële ondersteuning.
 • Een eerste analyse te maken op basis van de ontvangen documenten, je vraagt extern advies t.a.v. levensvatbaarheid.
 • Startende, gevestigde als beëindigende ondernemers te adviseren op grond van het Bbz, de IOAZ en de WGS.
 • Te zorgen voor de beoordeling van het externe advies m.b.t. levensvatbaarheid van de onderneming/bedrijf.
 • Te zorgen voor de beoordeling van het plan van aanpak WGS van de externe schuldbemiddelaar.
 • Rapportages te maken en besluiten te nemen over ingediende aanvragen.
 • Collegiale toetsing uit te voeren op rapportages en besluiten van collega’s.
 • Heronderzoeken uit te voeren, waarbij je o.a. bedrijfsresultaten beoordeelt op basis van jaarrekeningen en andere verstrekte gegevens en adviezen.
 • Betaalafspraken te maken en toe te zien op naleving daarvan.
 • Een relevant netwerk te onderhouden in het kader van lokaal en regionaal ondernemerschap en nauw samen te werken met in- en externe partners.
 • Zorgen voor relevante kennis en vaardigheden en houdt deze actueel

4 sollicitaties
141 views


12-06-2024 Gemeente Maastricht
Financial controller A

Het team Financial Control maakt onderdeel uit van de afdeling Financiën. Deze afdeling bestaat verder uit de teams Business Control, Financieel Beleid en Ontwikkeling en Finance Operations. Jij bent het eerste aanspreekpunt voor een vast aantal budgethouders. Dit maakt je ook verantwoordelijk voor de realisatie van de documenten uit de P&C- cyclus. Het adviseren en ondersteunen gaat je makkelijk af door je open, enthousiaste houding en heldere communicatie. Excel kent geen geheimen voor je en als je ervaring hebt met Corsa dan is dat mooi meegenomen.

Je advieswerk wissel je af met periodieke voortgangsgesprekken met je collega’s van de teams Business Control, en Financial Control en met budgethouders over de (financiële) realisatie van de begrotingsopgaven. Specifiek aandachtspunt voor jou vormt het advieswerk voor de afdeling V&L (Veiligheid en Leefbaarheid).

9 sollicitaties
228 views


11-06-2024 Gemeente Maastricht