Logo Radboudumc

Vacatures geplaatst door Radboudumc

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Radboudumc.

Laatste vacatures

Adviseur netwerk acute zorg

Ben jij een gepassioneerde professional met ervaring in de wereld van acute zorg? Heb je ervaring als beleidsadviseur en ben je klaar om bij te dragen aan de ontwikkeling van een krachtig netwerk voor de acute zorg in de regio? Dan ben jij de adviseur die AZO (Acute Zorgregio Oost) zoekt! Solliciteer vandaag nog en help ons bij het bouwen aan een sterk netwerk voor de acute zorg in de regio.

Bij AZO werken we aan het optimaliseren van de acute zorg in de regio. Als adviseur AZO speel je een cruciale rol in dit proces. Je taken omvatten onder andere:

 • Signaleren, analyseren en interpreteren van landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van acute zorg.
 • Voorbereiden en organiseren van regionale overleggen. Je brengt stakeholders bijeen en zorgt voor effectieve communicatie en samenwerking.
 • Bijdragen aan regionaal beleid op diverse thema's. Dit omvat het opstellen van memo's en adviezen, evenals het ontwikkelen van projectplannen. Kwaliteitsbewaking en -bevordering zijn essentieel, je werkt daarin nauw samen met onze ketenpartners.
 • Coördinatie van regionale projecten. Als adviseur coördineer je de uitvoering en zorg je ervoor dat alles op rolletjes loopt.

0 sollicitaties
0 views


08-12-2023 Radboudumc
Ambtelijk secretaris Patiëntenadviesraad

Als ambtelijk secretaris ben je verantwoordelijk voor de ambtelijke, organisatorische en coördinerende ondersteuning van de Patiëntenadviesraad (PAR). Je draagt zorg voor het voorbereiden, organiseren en faciliteren van de overleggen van de PAR, waarbij je nauw samenwerkt met de voorzitter van de PAR. Daarnaast stuur je de secretariële ondersteuning aan.

In overleg met de voorzitter van de PAR bereid je vergaderingen en agendapunten voor overleg met de Raad van Bestuur voor en zorg je voor de inhoudelijke voorbereiding van adviezen en activiteiten. Je spreekt de taal van patiënten, mantelzorgers en medewerkers. Je bent betrokken, maar ook in staat professionele distantie te houden.

0 sollicitaties
0 views


08-12-2023 Radboudumc
Researchcoördinator Longziekten, met focus op de 'Dedication-1 trial'

Coördineer en verbeter longonderzoek als researchcoördinator bij het Radboudumc, met specifieke betrokkenheid bij de NVALT30/DEDICATION-trial voor niet-kleincellige longkanker.

Bij het Radboudumc bouw je aan de toekomst. We bieden onze patiënten de beste zorg, maar we zien ook dat de gezondheidszorg intelligenter, effectiever en duurzamer moet en kan zijn. Als researchcoördinator fungeer je als 'spin in het web' en coördineer je activiteiten bij de opzet en uitvoering van studies op het gebied van longziekten. Dit draagt bij aan onderzoek ter verbetering van diagnose, prognose en behandeling van patiënten.

Je collega’s bestaan uit een enthousiaste en gedreven groep researchcoördinatoren, researchverpleegkundigen, researchassistenten, datamanagers en projectassistenten, die samen het team Researchteam Longziekten vormen.

Voor deze positie werk je voor een groot deel van je tijd aan een langlopende trial, de NVALT30/Dedication. Dit is een 'laag interventie trial' die onderzoekt of een lagere dosering pembrolizumab voor de behandeling van niet-kleincellige longkanker niet inferieur is aan de huidige standaarddosering, en of de respons op de behandeling voorspeld kan worden aan de hand van biomarkers. Je versterkt het Dedication-team, bestaande uit twee longartsen, een ziekenhuisapotheker, een researchcoördinator en een projectassistent, dat deze omvangrijke multicentertrial aanstuurt.

Afhankelijk van het aantal uren dat je werkt, is er naast deze studie enige ruimte om aan andere studies/taken te werken.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Onderzoeken van de haalbaarheid van nieuwe studies.
 • Opstellen van begrotingen voor studies.
 • Afspraken maken met de hoofdonderzoeker, afdelingen, betrokken ziekenhuizen en de farmaceutische industrie indien van toepassing, in de vorm van een contract.
 • Coördineren van de samenstelling van studiedossiers en het indienen van studies bij de ethische commissie en andere relevante instanties.
 • Coördineren van activiteiten tijdens de voorbereiding, uitvoering en afsluiting van studies.
 • Bewaken van GCP-vereisten, deadlines en budget, en het signaleren van knelpunten.
 • Bijdragen aan studie overstijgende activiteiten van het Research Team.

0 sollicitaties
0 views


07-12-2023 Radboudumc
(Junior) Business Developer Valorisatie

Het Business Development team is de verbindende factor tussen onderzoeker, octrooigemachtigde, juridische zaken, investeerders en financiers en de samenwerkingspartner binnen en buiten het Radboudumc. De focus ligt op het naar de markt brengen van ontwikkelde kennis en nieuwe technologieën op het gebied van Life Sciences & Health. Zo bereikt de opgedane kennis de patiënt en draag je bij aan de oplossingen van de toekomst. Draag jij je steentje hier graag aan bij? Solliciteer dan snel!

Jij zult je gaan bezighouden met drie verschillende hoofdtaken, namelijk advisering en tactische beleidsontwikkeling, beleidsimplementatie, en managementinformatie. Je coördineert je werkzaamheden en neemt in overleg beslissingen over de inhoud van adviezen, bij het opstellen van ontwikkelingsplannen en over de inhoud van managementinformatie. Hierbij leg je verantwoording af aan je leidinggevende over de operatie, adviezen, technologieontwikkeling, de implementatie hiervan en de managementinformatie. De belangrijkste kaders waar je binnen werkt worden gevormd door organisatie brede regelgeving, wet- en regelgeving en vastgesteld business development strategisch plan.

Taken en verantwoordelijkheden

a. Advisering en tactische beleidsontwikkeling:

 • Geeft uitvoering aan het post license management en coördineert werkzaamheden met financiën en secretariaat.
 • Volgt relevante marktontwikkelingen en verricht marktonderzoek.
 • Geeft advies en uitvoering aan het beschermen en versterken van het intellectueel eigendom.
 • Stelt (in overleg) een plan op voor het ontwikkelen van de technologie richting de markt en is verantwoordelijk dat hier uitvoering aan wordt gegeven.
 • De junior business developer fungeert hier als co-projectleider.
 • Zorgt voor overdracht naar commerciële partijen (licentienemers).
 • Geeft input en uitvoering aan het strategisch plan business development.
 • Zoekt naar financieringsmogelijkheden voor commercieel wetenschappelijke projecten.
 • Neemt deel aan in- en externe overleggen.
 • Vertaalt onderzoeksresultaten en ontwikkelingen naar business cases en notities, rekening houdend met spanningsvelden en omgevingsfactoren.
 • Doet voorstellen aan het strategisch management.

b. Beleidsimplementatie:

 • Adviseert in het opstellen van een plan van aanpak op voor het uitvoeren van het business development strategisch plan binnen zijn/haar werkgebied.
 • Draagt zorg voor uitvoering van dit plan en betrokkenheid van alle partners;
 • Verwerft draagvlak bij management en medewerkers voor het plan.
 • Coördineert eenvoudige projecten binnen het Radboudumc.
 • Kan binnen kaders van het Radboudumc optreden als vertegenwoordiger van de organisatie.

c. Managementinformatie:

 • Verzamelt informatie over activiteiten van het business development beleid en rapporteert bevindingen aan het strategisch management.
 • Doet voorstellen aan het strategisch management over de te nemen maatregelen.

0 sollicitaties
0 views


06-12-2023 Radboudumc
Applicatiespecialist Oracle

Ben jij de flexibele, creatieve en gemotiveerde ICT-er met wil en lef, die meehelpt de patiëntenzorg beter en veiliger te maken en onderwijs en research actief wilt ondersteunen? En je hebt de kennis, vaardigheden en het persoonlijk leiderschap om dit in de praktijk waar te maken en zo bij te dragen aan onze gezamenlijke ambitie?

Als applicatiespecialist Oracle EBS, werk je met circa 12 applicatiespecialisten in kleine gespecialiseerde applicatieteams: HR, financiën en P2P/SCM. Van welk team jij deel gaat uitmaken bepalen we in overleg met jou, mede op basis van je specifieke ervaring en interesse. De teams werken ieder zelfstandig aan projecten binnen hun eigen specialisatie, maar ook vaak samen en team overstijgend in projecten waarin verschillende expertises bij elkaar komen.

Een goed draaiend Informatie Management is van vitaal belang voor de zorg, research & onderwijs en bedrijfsvoering processen binnen het Radboudumc, die daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van het Radboudumc. IM kent diverse teams met elk hun eigen specialisatie.

Binnen deze functie heb je een breed takenpakket, variërend van het oplossen van problemen tot het adviseren in het gebruik van de systemen.

 • Je levert een actieve bijdrage aan het oplossen van incidenten en problemen en het doorvoeren van wijzigingen in applicaties en processen.
 • Je begeleidt medewerkers, superusers en leidinggevenden bij veranderingen in de werkprocessen.
 • Je identificeert mogelijkheden om de kwaliteit, doelmatigheid en stuurinformatie te verbeteren.
 • Je stelt (verbeter)plannen op.
 • Je overziet de gevolgen van wijzigingen binnen het eigen specifieke aandachtsgebied in relatie tot infrastructuur, databases, keteninformatiestromen, andere (deel)applicaties en processen en zoekt actief afstemming hierover.
 • Je signaleert mogelijke verstoringen en reageert proactief.
 • Je werkt actief samen met andere afdelingen en andere ziekenhuizen om tot integrale aanpak en oplossingen te komen m.b.t. ICT-applicaties.
 • Je voert gestructureerd testen uit wanneer IT-programmatuur en/of functionaliteit wordt gewijzigd of geïmplementeerd.
 • Je hebt contact met externe leveranciers voor afstemming over incidenten en wijzigingen.

0 sollicitaties
0 views


06-12-2023 Radboudumc