Logo Vechtstromen

Vacatures geplaatst door Vechtstromen

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Vechtstromen.

Laatste vacatures

Coördinator communicatie

Politiek staat in de schijnwerpers. Daarbij spelen de afgelopen jaren emoties een steeds prominentere rol in de samenleving en het publiek debat. Meer mensen voelen zich ongehoord en daardoor onvoldoende vertegenwoordigd. Ook ons waterschap wil hiermee aan de slag. De waterschapsverkiezingen zijn achter de rug en veel nieuwe algemeen bestuursleden zijn begonnen. Samen gaan we werken aan ‘Noaberschap verbindt’ uit het bestuursakkoord. Dit gaat erover dat het waterschap goed met de omgeving in gesprek wilt zijn en met elkaar in verbinding wilt staan. ‘Noaberschap Verbindt’ gaat over vertrouwen geven én vertrouwen krijgen. Het gaat over wederkerigheid want dit schept verplichtingen en vraagt om samenwerken.

Het team communicatie adviseert bestuursleden, directie en collega’s bij het aangaan van het gesprek met de omgeving. Ze voert de regie over de interne en externe communicatie van Vechtstromen. Als coördinator communicatie ben jij eerste aanspreekpunt voor communicatie vraagstukken vanuit de organisatie en de communicatie collega’s. Jij maakt de communicatiejaarplanning en werkverdeling voor het teamonderdeel communicatie. Jij zorgt dat de communicatievisie wordt gemaakt, wordt uitgedragen en actueel blijft. Jij coacht jouw communicatie collega’s om de onderliggende communicatiestrategieën op te stellen en door te vertalen in de communicatieplannen.

Het werken binnen onze dynamische, complexe omgeving maakt jouw vak interessant en uitdagend. De verbinding met de omgeving zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • het als een uitdaging ziet om jouw collega’s op een aantrekkelijke manier te informeren en ook het dialoog te voeren over de interne of externe ontwikkelingen;
 • het vanzelfsprekend vindt om je werk aan te vliegen vanuit de visie en strategie van de organisatie;
 • bij communicatieopdrachten stevige verbinding maakt met de opdrachtgevers;
 • sparringpartner bent van het bestuur, de directie en het middenkader;
 • uitstekend in staat bent om samen met je collega voor de media de woordvoering te doen, waarbij je zicht hebt op de bestuurlijke dynamiek in ons werk(gebied);
 • in projectteams focus houdt op de communicatietaken.

Daarnaast vervul je een belangrijke rol in de crisisorganisatie tijdens een eventuele calamiteit en bij oefeningen. Ook draai je mee in het piket.

0 sollicitaties
192 views


27-11-2023 Vechtstromen
Medewerker geo-informatie (gegevensbeheerder kern -en procesregistraties)

Als medewerker geo-informatie bij Waterschap Vechtstromen zorg jij ervoor dat de geo-informatie van de kern -en procesregistraties op orde blijft en aansluit bij de wensen van onze klanten. Het betreft o.a. de (geo)kernregistraties rondom watersysteem, waterkeringen en waterketen en procesregistraties zoals groen -en peilbeheer en tijdreeksen. De gegevens die jij beheert zijn de basis voor ons waterschapswerk. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan schoon, voldoende en veilig water!

Wat ga je bij ons doen? Je verwerkt, beheert en presenteert gegevens in de kern -en procesregistraties. Deze werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Het verwerken van gegevens die onze eigen of externe landmeters voor ons inwinnen;
 • Het verwerken van gegevens die met apps worden ingewonnen;
 • Het verwerken van gegevens uit digitale tekeningen;
 • Het verwerken van 3D metingen en het berekenen van volumes;
 • Het verwerken van gegevens in de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT);
 • Het controleren van gegevens op compleetheid en kwaliteit;
 • Het presenteren van gegevens door het maken van (digitale) kaartproducten voor onze interne en externe klanten zoals maaibestekken voor aannemers;
 • Het samen met je collega’s bedenken van slimme oplossingen voor het beheren, en inwinnen en presenteren van (geo-)informatie.

Het cluster Gegevensbeheer is een onderdeel van team Bedrijfsbureau. Het cluster Gegevensbeheer zit momenteel in een doorontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat taken en werkpakketten de komende periode kunnen wijzigen. Deze ontwikkeling spreekt jou aan! Dit geeft jou nog meer uitdaging!

2 sollicitaties
149 views


23-11-2023 Vechtstromen
Projectleider C

Projecten die jij leidt, zijn van een beperkte complexiteit maar wel divers van aard. Bijvoorbeeld de renovatie of nieuwbouw van (riool)gemalen en stuwen, baggeren of het aanleggen van vispassages. Afhankelijk van je interesses en ervaring kun je ook worden ingezet voor organisatieprojecten, zoals het implementeren van nieuwe software. Je leidt deze projecten vooral vanuit je projectmanagementvaardigheden en hebt meerdere projecten gelijktijdig in portefeuille. Hierbij:

 • Stuur je een projectteam met inhoudelijk specialisten aan;
 • Vertaal je de projectopdracht naar een helder programma van eisen;
 • Ben je verantwoordelijk voor het plannen en organiseren van het werk, vanaf de start van het project t/m de overdracht van het resultaat;
 • Zorg je voor passende oplossingen bij knelpunten;
 • Bewaak je de scope van het project, rapporteer je over de voortgang van o.a. planning, budget en risico’s en waar nodig stuur je bij.

2 sollicitaties
148 views


20-11-2023 Vechtstromen
Applicatiespecialist Operationele Techniek (OT)

Het team Techniek en Onderhoud zorgt voor technisch beheer, onderhoud, renovatie, vervanging en nieuwbouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties, stuwen, gemalen, gebouwen en rollend- en varend materieel. Onderdeel van het takenpakket is het beheren en onderhouden van de technische infrastructuur en installaties. Het team staat de komende jaren voor de uitdaging om verder te bouwen aan Procesautomatisering en Operationele Techniek dat staat als een huis. Hierdoor is behoefte aan een applicatiespecialist OT.

Je richt je in deze functie op de ontwikkelingen van PA/OT in zowel watersysteem als waterketen. Je spreekt de taal van procesautomatisering, hebt affiniteit met ICT, maar weet dit ook te vertalen naar collega’s en zorgt voor verbinding tussen verschillende partijen. Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • werkt aan de (technische infra) structuur en standaardisatie/harmonisatie van de OT;
 • optreedt als (applicatie)specialist OT bij nieuwbouw, vervanging van en onderhoud aan PLC, SCADA, DCS en telemetriesystemen en met ons team verantwoordelijk bent voor het beheer van OT;
 • samen met de collega’s van procesautomatisering en ICT adviseert en concepten bedenkt / realiseert betreffende (veilige) technische infrastructuur & informatiebeveiliging;
 • deelneemt aan de beheergroep Cluster OT en je er samen met collega’s voor zorgt dat er een gestructureerde (op ITIL gebaseerde) werkwijze ontstaat, volgens de principes van assetmanagement. Hiermee wordt beheer, onderhoud en ontwikkeling geborgd.

4 sollicitaties
77 views


16-11-2023 Vechtstromen
Juridisch adviseur WOO verzoeken

Als juridisch adviseur WOO verzoeken werk je samen met de senior jurist WOO en samen vormen jullie een sterk duo. Je werkt mee aan de juridische vragen en je adviseert collega’s op verzoek over juridische aspecten van de WOO. Je bent flexibel, kunt snel schakelen tussen de verschillende onderwerpen en je hebt oog voor de noodzakelijke kwaliteit van openbaarmaking. Jouw kennis en ervaring zet je in om het team te blijven door ontwikkelen.

Deze verbinding zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Verzoeken in behandeling neemt en informatie verzamelt;
 • zorgt dat deze informatie geïnventariseerd en rechtmatig geanonimiseerd wordt;
 • contact houdt met de aanvrager;
 • toepasselijkheid van uitzonderingsgronden van de WOO toetst en op het verzoek beschikt;
 • de termijnen bewaakt en je verdagingen, opschortingen en verzoeken om zienswijzen verstuurt;
 • collega’s en leidinggevenden adviseert.

4 sollicitaties
122 views


14-11-2023 Vechtstromen