Logo Vechtstromen

Jobs posted by Vechtstromen

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Vechtstromen.

Latest jobs

Information Security Officer (OT

Als Information Security Officer (ISO) ben jij de drijvende kracht achter de implementatie van informatiebeveiliging, gebaseerd op ons strategisch informatieveiligheidsbeleid. Jij neemt gedurfde beslissingen op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot de uitvoering van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), aangevuld met kennis van de norm IEC-62443 en de CSIR. Daarnaast werk je vanuit het cluster Operationele Techniek (OT) samen met het team Informatievoorziening.

Je voert zelfstandig taken uit die voortvloeien uit het informatieveiligheidsbeleid en onderwerpen vanuit het risicoregister. Daarnaast draag je zorg voor de implementatie van de relevante delen van de I-Strategie binnen de organisatie. Deze uitdaging komt tot uiting in:

 • Het opstellen van beleidsdocumenten, richtlijnen en maatregelen op het gebied van OT-veiligheid;
 • Het uitvoeren van risicoanalyses voor OT-systemen en -processen;
 • Het borgen van kennisontwikkeling op het gebied van OT-beveiliging;
 • Verantwoordelijk zijn voor het opvolgen van adviezen van het CERT-WM;
 • Het initiëren en managen van projecten op het gebied van OT-veiligheid;
 • Deelnemen aan projecten, zoals nieuwbouw en renovatie;
 • Rapporteren over en verbeteren van het OT-weerstandsniveau;
 • Collega's adviseren over informatieveiligheidsaangelegenheden;
 • Initiatieven nemen en meewerken aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn.

0 applications
0 views


26-02-2024 Vechtstromen
Projectleider / partnership manager Vietnam

Je vervult ten minste tot eind 2030 de rol van partnership manager voor het Blue Deal programma “Blue Dragon” in Vietnam. Dit programma wordt ingezet om resultaten te behalen op het gebied van overstromingsbescherming en een betere waterverdeling en -beschikbaarheid. Daarnaast leid je voornamelijk complexe watersysteemprojecten, zoals de herinrichting van gebieden en uitvoering van KRW-opgaven. In deze projecten combineer je doelen van het waterschap met de belangen van andere stakeholders en realiseer je breed gedragen oplossingen. Deze uitdaging zie je terug in jouw werk, waarbij je als partnership manager:

 • samen met de partnership manager van waterschap de Dommel verantwoordelijk bent voor de realisatie

van de doelen van Blue Dragon;

 • een meerjarenprogramma opstelt en bijstelt voor de jaren 2027 t/m 2030;
 • een jaarplan, planning en raming opstelt en rapporteert over de voortgang;
 • verantwoordelijk bent voor het financiële budget;
 • de Vietnamese project officer aanstuurt;
 • contracten aangaat met lokale en/of Nederlandse organisaties en experts;
 • contacten onderhoudt met de Nederlandse ambassade in Ha Noi, het consulaat in HCMC en met andere

Vietnamese en buitenlandse organisaties op het gebied van water management en/of internationale
samenwerking in de Mekong Delta;

 • zicht hebt op de rollen van de verschillende geledingen binnen en buiten het project, weet wanneer deze

in positie moeten zijn en daarover vroegtijdig en helder communiceert.

En als projectleider voor projecten binnen het waterschapsgebied:

 • verantwoordelijk bent voor het plannen en organiseren van het project, vanaf de start t/m de overdracht

van het resultaat;

 • de scope van het project bewaakt, stuurt op en rapporteert over de voortgang van o.a. de planning, de

budgetten en risico’s;

 • multidisciplinaire projectteams aanstuurt waarmee je de projecten realiseert;
 • in contact bent met de omgeving en maatschappelijk gedragen oplossingen creëert;
 • ervaring hebt met en gevoel hebt voor politiek bestuurlijke processen;
 • abstracte criteria vertaalt naar een helder programma van eisen;
 • bij knelpunten zorgt voor passende oplossingen, die mogelijk niet direct voor de hand liggen;
 • actief meewerkt aan de ontwikkeling van onze werkwijze voor projectmatig werken op thema’s zoals bijv.

duurzaamheid en veiligheid.

0 applications
403 views


22-02-2024 Vechtstromen
Systeembeheerder OT Microsoft & SCADA / 32- 36 uur per week

Als systeembeheerder OT-Microsoft ben je verantwoordelijk voor het installeren en operationeel houden van de OT SCADA systemen zoals Siemens PCS NEO of Citect van Schneider Electric. Je werkt nauw samen met collega’s van het cluster Operationele Techniek (OT) aan het verder ontwikkelen van de OT om het beheer van naar een hoger niveau te tillen. De betekenis en uitdaging zie je terug in jouw werk, waarbij je:

 • Verantwoordelijk bent voor het beheren en toezien op alle aspecten van het operationeel houden van de betreffende IT-componenten;
 • Zorgdraagt voor upgrade/update processen van de SCADA systemen;
 • (Technische) Microsoft kennis van pas komt in het inrichten en beveiligen van OT systemen;
 • De overeengekomen serviceniveaus bewaakt en denkt na over monitoringsmogelijkheden;
 • Installaties en wijzigingen uitvoert als gevolg van functionele wensen en technologische ontwikkelingen;
 • Snel inspeelt op afwijkingen in de huidige situatie ten opzichte van de SLA;
 • Actief betrokken bent bij preventief en correctief onderhoud, zowel in beheer als in projecten;
 • Technische projectresultaten controleert en accepteert.

3 applications
63 views


20-02-2024 Vechtstromen
Adviseur Elektrotechniek en Procesautomatisering

Jij zorgt voor de juiste adviezen die maken dat procesautomatisering een grote stap verder wordt gebracht. De betekenis en uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Technische systemen in de elektro-, besturings- en procestechniek doorgrondt;
 • Adviseert over software met leveranciers, waarbij je steeds de lijn voor de toekomst voor ogen hebt;
 • Specificaties op stelt en de aanbesteding en uitvoering begeleidt;
 • Nieuwe installaties bij de leverancier en/of op de zuivering test;
 • Veel in multidisciplinaire projectteams werkt en met externe partners (vooral andere waterschappen en

gemeenten);

 • Werkt aan as-built maken van documentatie (o.a. Functionele Ontwerpen) huidige installaties;
 • De rol oppakt bij het begeleiden van interne PA/OT werkzaamheden/projecten;
 • De rol oppakt bij het begeleiden van PA/OT werkzaamheden in nieuwbouw en renovatieprojecten

(ontwerp/bestek/aanbesteding/uitvoeringsbegeleiding)

4 applications
46 views


16-02-2024 Vechtstromen
Senior adviseur (geo)Hydrologie

Bij de uitvoering van de kerntaak is Vechtstromen altijd op zoek naar vernieuwing binnen het waterschapswerk. Geen dag is hetzelfde en uitdagingen volgen elkaar op. De koers die wij bepalen, de plannen die wij hebben en de lijnen die wij uitzetten, geven richting aan de ontwikkeling van de eigen organisatie en de externe omgeving. Als senior adviseur hydrologie adviseer jij collega’s, gebiedsbeherende instanties, kennisinstellingen, andere overheden en bestuur over de impact hiervan op onze mensen en processen. Grote en kleine uitdagende projecten komen op je pad waarbij vernieuwing, robuustheid en toekomstbestendigheid een grote rol spelen. Je bent binnen en buiten actief en zorgt voor verbinding tussen partijen om onze doelen te realiseren. Deze verbinding zie je terug in jouw werk, waarbij je:

 • een bijdrage levert aan hydrologische kennis binnen het waterschap en landelijke ontwikkelingen volgt;
 • ervaring hebt met het toetsen en interpreteren van hydrologische modellen;
 • werkt aan verschillende projecten, waaronder het bedenken en inpassen van maatregen om de KRW

doelen te behalen;

 • jouw kennis en ervaring inzet bij complexe vraagstukken en waar gewenst in gebiedsprocessen;
 • nieuwe ontwikkelingen van buiten naar binnen brengt en andersom.

4 applications
22 views


16-02-2024 Vechtstromen