Logo Zorginstituut Nederland

Vacatures geplaatst door Zorginstituut Nederland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Zorginstituut Nederland.

Laatste vacatures

Specialist Informatie- en Contactcentrum

Je beantwoordt snel, juist en begrijpelijk vragen over de Zorgverzekeringswet, Wet Langdurige Zorg, Medicijnkosten en over de kwaliteitstaken van het Zorginstituut. Je stemt de antwoorden af op de context van de vraagsteller en houdt rekening met de externe effecten. Daarnaast signaleer je misstanden en onduidelijkheden in beleid, bespreek je deze en zet je ze door naar de inhoudelijke teams. Ook doe je verbetervoorstellen op basis van signalen vanuit vraagstellers en geef je voorlichting aan diverse stakeholders over de taken van het Zorginstituut.

Je taken zijn onder andere:

  • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor burgers, professionals, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties, onderzoeksbureaus, zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten over de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, I-Standaarden, Medicijnkosten, Horizonscan, Farmacotherapeutisch Kompas en Kwaliteit.
  • Zelfstandig beantwoorden van complexe vragen en uitleg geven over beleidskeuzes van het Zorginstituut, zowel telefonisch als schriftelijk, waarbij je antwoorden aanpast aan de context van de vraagsteller.
  • Signaleren van onduidelijkheden in beleid en deze bespreekbaar maken in de verantwoordelijke teams, analyseren van signalen, voorstellen doen voor oplossingen en het monitoren van de verbeteringen.
  • Identificeren en doorvoeren van procesverbeteringen, met focus op doorlooptijd en kwaliteit van vraag en antwoord.
  • Onderhouden van contact met verschillende instanties om vraagstellers verder te helpen door juiste doorverwijzing en casusbespreking.

Het betreft een nieuwe functie, een proces dat in ontwikkeling is, binnen een nieuw team. Er is daarom ruimte voor eigen initiatief, suggesties en verbeteringen.

0 sollicitaties
0 views


14-06-2024 Zorginstituut Nederland
Managementondersteuner Zorg

Als managementondersteuner word je het eerste aanspreekpunt voor één van de managers van de afdeling Zorg. Bij ons hebben alle collega’s van het secretariaat een standaard takenpakket en daarnaast wisselende (zorg)projecten waaraan we secretariële ondersteuning bieden. Als managementondersteuners hebben we daardoor veel afwisseling in ons werk! Je gaat aan de slag met verschillende secretariële werkzaamheden, zoals verslaglegging, notuleren en het organiseren van afspraken en bijeenkomsten. Daarnaast draag je er zorg voor dat informatie juist en tijdig verwerkt wordt in onze systemen en worden dankzij jou telefoon, e-mail en digitale post ook netjes afgehandeld. Bovendien sta je als managementondersteuner volop in verbinding met verschillende interne en externe secretariaten in het zorgveld, zoals de NZa, Zorgverzekeraars Nederland en Patiëntenfederatie Nederland.

0 sollicitaties
0 views


10-06-2024 Zorginstituut Nederland
Privacy Officer

Als Privacy Officer bij het Zorginstituut ben je dé expert in het waarborgen van privacybescherming. Van operationele taken zoals het afhandelen van datalekken tot strategische vraagstukken, jij staat centraal. Je adviseert, formuleert richtlijnen en werkt aan de ontwikkeling van privacybescherming, inclusief bewustwordings- en trainingsactiviteiten. Samen met specialisten zoals de privacy jurist en de securitymanager, zorg je ervoor dat het Zorginstituut voldoet aan de AVG. Je bent het aanspreekpunt voor medewerkers en ondersteunt de functionaris gegevensbescherming. Jouw doel: het Zorginstituut volledig 'in control' krijgen voor een betrouwbaar gebruik van persoonsgegevens.

2 sollicitaties
0 views


10-06-2024 Zorginstituut Nederland
Juridisch adviseur Wet langdurige zorg

VAN GOEDE ZORG VERZEKERD

Juridisch adviseur Wet langdurige zorg
Het team langdurige zorg zoekt een nieuwe collega! Ken jij de wereld van de zorg en heb jij juridische kennis over de Wet langdurige zorg (Wlz)? Heb je een vlotte pen en vind je het leuk om vraagstukken op het snijvlak van recht en beleid begrijpelijk uit te leggen? Wil jij eraan bijdragen dat iedereen in Nederland toegang heeft tot goede passende zorg, nu en in de toekomst? Dan maken wij graag kennis met je.

Wat ga je doen?
Als juridisch adviseur behandel je geschillen over de toegang tot Wlz-zorg en de inhoud van de te verzekeren zorg. Een geschil kan bijvoorbeeld gaan over een verzekerde met psychiatrische problematiek waarbij het onduidelijk is of de verzekerde voldoet aan de toegangscriteria van de Wlz. Samen met de medisch adviseur bepaal je of het geschil aanleiding geeft voor een advies van het Zorginstituut. Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van het geschil, de juridische beoordeling én het schrijven van het advies aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een zorgkantoor. Ook beantwoord je vragen over de Wlz en het verzekerde pakket, bijvoorbeeld over de vergoeding van mobiliteitshulpmiddelen voor Wlz-gerechtigde cliënten die in een instelling verblijven. Het Zorginstituut ontvangt regelmatig vragen van burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Je geeft uitleg over complexe vraagstukken en beantwoordt de vragen via de telefoon, per e-mail of per brief.

Je signaleert trends in de vraagstukken die je behandelt en bespreekt deze met je collega’s, zodat jullie samen uitvoeringsproblemen kunnen agenderen of beleidswijzigingen kunnen voorstellen.

0 sollicitaties
0 views


04-06-2024 Zorginstituut Nederland
Junior adviseur Gepast Gebruik

...

0 sollicitaties
0 views


28-05-2024 Zorginstituut Nederland