Logo GGz Breburg

Vacatures geplaatst door GGz Breburg

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor GGz Breburg.

Laatste vacatures

Zorgbemiddelaar Crossroads

Goede geestelijke gezondheidszorg is onmisbaar voor onze samenleving. Bij GGz Breburg werk je in een maatschappelijk relevante en professionele organisatie. Wij bieden ruimte voor eigen initiatief, persoonlijke en professionele ontwikkeling. GGz Breburg gaat voor cliëntgerichte mentale gezondheidszorg. We werken zo dichtbij de cliënt, zijn of haar naasten en samenwerkingspartners als mogelijk: ‘Samen het sterkst in mentale gezondheid'.

Voor wie doe je het?
De elf gemeenten in de regio Hart van Brabant werken nauw samen aan betere hoogspecialistische jeugd- en crisiszorg in de vorm van de zorgcombinatie crossroads. In deze zorgcombinatie Crossroads werkt GGz Breburg samen met Amarant, De Viersprong en Sterk Huis en vier strategische samenwerkingspartners: Koraal groep, Novadic Kentron, Reinier van Arkel en stichting De As. Voorheen had iedere organisatie een eigen overeenkomst met gemeente. Nu zijn de partners binnen de zorgcombinatie gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitdaging om jongeren zo snel, zo zelfstandig en zo ‘thuis’ mogelijk hoogspecialistische zorg te bieden. Bij Crossroads is alle kennis en hulp in één team gebundeld. Zo kan de benodigde intensieve hulp geboden worden, zonder steeds tussen organisaties te moeten wisselen. Iedere organisatie binnen dit samenwerkingsverband heeft zo haar eigen expertise.

Wat ga je doen?
Als zorg bemiddelaar ben je werkzaam bij het aanmeldteam Crossroads en zien je werkzaamheden er als volgt uit:

 • De eerste screening van de aanmeldingen.
 • Het beoordelen van de dossiers, zowel inhoudelijk als financieel.
 • Samen met de gedragswetenschapper Uitvoeren van aanmeldgesprekken met cliënten en gezinnen om de zorgvraag te verhelderen.
 • Afstemmen met andere zorgaanbieders over inzet passende (gezamenlijke) zorg en het zorgdragen voor de juiste beschikkingen/afspraken voordat de zorg kan starten.
 • Procesmatige ondersteuning bij het organiseren van de best passende zorg en zorgdragen voor een passende beschikking bij gemeenten (een beschikking is een toestemming/toewijzing van gemeente om zorg te mogen leveren).
 • Afspraken maken en vastleggen met zorgaanbieders rondom hoofd-onderaannemer schap (wie voert welk deel van de zorg uit en hoe wordt dit onderling verrekend).
 • Complexe casusoverleg i.s.m. inhoudelijke behandelaren.
 • Zorgdragen voor een geldige en correcte beschikking/verwijzing en zo nodig afstemmen met jeugdprofessional van de gemeente over een benodigde beschikking.
 • Enkele dagdelen per week heb je bereikbaarheidsdienst. Je beantwoordt dan alle vragen die binnenkomen via de telefoon, mail en chat.
 • Monitoring voortgang aanvraag (vervolg) beschikkingen of niet passende beschikking.
 • Beantwoorden vragen van verwijzers, jeugdprofessionals, cliënten en collega’s.
 • Actief meedenken in verbeteren huidige werkprocessen.

Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
Je bent in dienst bij GGZ Breburg en je valt onder het cluster intensieve zorg jeugd. Het cluster biedt hoog specialistische behandeling voor complexe hulpvragen van kinderen, jongeren en gezinnen tot 23 jaar. Wij werken voor de regio Hart van Brabant samen met onze collega aanbieders vanuit de zorgcombinatie Crossroads. Je wordt ingezet op de locatie van Crossroads (www.zorgcombinatiecrossroads.nl). Je hebt daarnaast ook regelmatig overleg met de andere collega’s die ook vanuit het cluster werkzaam zijn bij Crossroads.

2 sollicitaties
50 views
Bekijk vacature


18-04-2024 GGz Breburg
Administratief Medewerker Frontoffice (tijdelijk)

Goede geestelijke gezondheidszorg is onmisbaar voor onze samenleving. Bij GGz Breburg werk je als administratief medewerker frontoffice in een maatschappelijk relevante en professionele organisatie. Wij bieden ruimte voor eigen initiatief, persoonlijke en professionele ontwikkeling. GGz Breburg gaat voor cliëntgerichte mentale gezondheidszorg. We werken zo dichtbij de cliënt, zijn of haar naasten en samenwerkingspartners als mogelijk: ‘Samen het sterkst in mentale gezondheid'.

Let op, het betreft een tijdelijke vacature tot 31 december 2024.

Wat ga je doen?

 • Je verricht baliewerkzaamheden zoals het ontvangen, informeren en verwijzen van cliënten, bezoekers en medewerkers.
 • Je neemt telefonische vragen en verzoeken aan voor het werkgebied van GGz Breburg in de regio Tilburg en/of Breda.
 • Je verwerkt (telefonische) afspraken in de agenda’s van behandelaren.
 • Je bent verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen m.b.t. afspraken en administratie van cliënten.
 • Je verricht eenvoudige werkzaamheden in het cliënten registratiesysteem.
 • Je verstuurt uitnodigingen aan cliënten voor afspraken met de behandelaren.
 • Je verricht scan- en faxwerkzaamheden ten behoeve van recepten en algemene correspondentie.

Hoe ziet jouw werkomgeving eruit
We werken met een tweetal zorgclusters: cluster planbare zorg en cluster continue zorg. Binnen cluster planbare zorg ligt de focus op de zorg die vooral overdag plaatsvindt. Binnen cluster continue zorg ligt de nadruk op de acute en intensieve zorg, die niet planbaar is.

We vinden het belangrijk aandacht voor medewerkers te hebben. Om dit te bereiken is de aansturing van de teams recent gewijzigd en zijn er teamleiders aangesteld met een kleinere span of control. Doordat de teamleider dichterbij de professionals staat is er meer persoonlijke aandacht en betere ondersteuning voor jou als professional. Bovendien komt meer regie bij teams en de teamleider te liggen.

We vinden het belangrijk aandacht voor medewerkers te hebben. Om dit te bereiken is de aansturing van de teams recent gewijzigd en zijn er teamleiders aangesteld met een kleinere span of control. Doordat de teamleider dichterbij de professionals staat is er meer persoonlijke aandacht en betere ondersteuning voor jou als professional. Bovendien komt meer regie bij teams en de teamleider te liggen.

We zijn op zoek naar een collega voor een van de locaties in Tilburg en/of Breda.

2 sollicitaties
91 views
Bekijk vacature


16-04-2024 GGz Breburg
Voorzitter MASS

Goede geestelijke gezondheidszorg is onmisbaar voor onze samenleving. Bij GGz Breburg werk je in een maatschappelijk relevante en professionele organisatie. Wij bieden ruimte voor eigen initiatief, persoonlijke en professionele ontwikkeling. GGz Breburg gaat voor cliëntgerichte mentale gezondheidszorg. We werken zo dichtbij de cliënt, zijn of haar naasten en samenwerkingspartners als mogelijk: ‘Samen het sterkst in mentale gezondheid'.

Wat ga je doen?

 • Het voorzitten van meerdere Mass overleggen in de stad Breda en lokale gemeenten in regio de Baronie
 • Het organiseren en voorzitten van Mass zorgconferenties
 • Het voeren van procesregie in complexe casuïstiek en tijdig op- en afschalen volgens vastgestelde (de)escalatie afspraken in de keten.
 • Het bevorderen van de samenwerking op casusniveau tussen ketenpartners vanuit een onpartijdig oogpunt
 • Signaleren van relevante ontwikkelingen, zowel landelijk als binnen de lokale organisaties.
 • Onderzoeken en signaleren van behoeften en ontwikkelingen bij de doelgroep en maatschappelijke voorzieningen.
 • Signaleren van behoeften, knelpunten en relevante ontwikkelingen in de zorg en samenleving en vertaalt deze naar GGz Breburg.
 • Bewaken van de kwaliteit van de lokale netwerken en activiteiten.

Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
We werken met een tweetal zorgclusters: cluster planbare zorg en cluster continue zorg. Binnen cluster planbare zorg ligt de focus op de zorg die vooral overdag plaatsvindt. Binnen cluster continue zorg ligt de nadruk op de acute en intensieve zorg, die niet planbaar is.

We vinden het belangrijk aandacht voor medewerkers te hebben. Om dit te bereiken is de aansturing van de teams recent gewijzigd en zijn er teamleiders aangesteld met een kleinere span of control. Doordat de teamleider dichterbij de professionals staat is er meer persoonlijke aandacht en betere ondersteuning voor jou als professional. Bovendien komt meer regie bij teams en de teamleider te liggen.

Het cluster continue acuut heeft kerntaken op het gebied van behandeling, aanmeld- en crisisdienst en de Openbare Geestelijke Gezondheidzorg (OGGZ). Binnen de OGGZ ontwikkelen we activiteiten voor mensen die zelf geen vraag stellen of niet in staat zijn adequate hulpvragen te stellen.

Een van die activiteiten in opdracht van regiogemeente Breda is het maatschappelijk steunsysteem (Mass). Het Mass beoogt de positie van kwetsbare burgers te verbeteren, in het bijzonder mensen met meervoudige complexe problematiek in de samenleving. Een belangrijk onderdeel zijn de lokale zorgnetwerken in 8 gemeenten rondom Breda. Daarin werken onder procesregie van de voorzitter Mass gemeente, wooncorporaties, politie, maatschappelijke hulp- en dienstverlenende organisaties samen met als missie: Mensen met complexe problematiek nemen weer als volwaardige burgers deel aan de samenleving, daarbij zo nodig ondersteund door het persoonlijke en professionele netwerk. Naast de lokale netwerkoverleggen organiseren de Mass voorzitters zorgconferenties waarbij de client, zijn systeem en betrokken hulpverleners en ketenpartners gezamenlijk scenario’s uitwerken en omzetten naar een actieplan van aanpak. We breken een lans voor kwetsbare mensen: zij horen erbij en verdienen een plaats in de samenleving. De aandacht gaat daarom ook uit naar de omgeving: de buren, de wijk, de overheid etc.

Vanwege een aanvullende opdracht vanuit gemeente Breda zijn wij tijdelijk tot 31 dec 2024 per direct op zoek naar een nieuwe collega.

1 sollicitatie
77 views
Bekijk vacature


12-04-2024 GGz Breburg
Chief Information Security Officer

Goede geestelijke gezondheidszorg is onmisbaar voor onze samenleving. Bij GGz Breburg werk je in een maatschappelijk relevante en professionele organisatie. Wij bieden ruimte voor eigen initiatief, persoonlijke en professionele ontwikkeling. GGz Breburg gaat voor cliëntgerichte mentale gezondheidszorg. We werken zo dichtbij de cliënt, zijn of haar naasten en samenwerkingspartners als mogelijk: ‘Samen het sterkst in mentale gezondheid'.

Wat ga je doen?

 • Het integraal coördineren en onderhouden van het Informatiebeveiliging Managementsysteem (ISMS) van GGz Breburg.
 • Het periodiek contact onderhouden met de portefeuillehouder informatiebeveiliging binnen de Raad van Bestuur/Directie over ontwikkelingen, risico’s, beheersmaatregelen en verbeteractiviteiten op het gebied van informatiebeveiliging.
 • Het informeren, communiceren en adviseren over informatiebeveiliging gerelateerde onderwerpen, met de wet- en regelgeving (NIS2), normen (NEN7510), standaarden, contractuele eisen en risicoanalyseresultaten als leidraad.
 • Adviseren over technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot informatiebeveiliging.
 • Het bespreken van incidenten, klachten en zorgen van managers en medewerkers over informatiebeveiliging binnen uw organisatie, dit in samenwerking met de FG en PO.
 • Het formeel beoordelen en goedkeuren van verzoeken om buiten de vastgestelde informatiebeveiligingsprocedures en protocollen te werken of om toegangsrechten buiten de vastgestelde autorisatiematrices te verlenen.
 • Het organiseren en begeleiden van interne en externe audits voor informatiebeveiliging in de zorg.

Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
Je rapporteert rechtstreeks aan de Raad van Bestuur en werkt tegelijkertijd samen met de commissie Informatieveiligheid. Daarin zijn de functionarissen gegevensbescherming, de manager ICT, de privacy officer en de directie Services vertegenwoordigd.

Je werkt voornamelijk vanuit de hoofdlocatie van GGz Breburg, deze is gevestigd in Tilburg op Jan Wierhof 7. Ook zal je medewerkers actief opzoeken op andere locaties van GGz Breburg of via Teams.

0 sollicitaties
25 views
Bekijk vacature


12-04-2024 GGz Breburg
(Klinisch) Casemanager - ART

Goede geestelijke gezondheidszorg is onmisbaar voor onze samenleving. Bij GGz Breburg werk je als casemanager in een maatschappelijk relevante en professionele organisatie. Wij bieden ruimte voor eigen initiatief, persoonlijke en professionele ontwikkeling. GGz Breburg gaat voor cliëntgerichte mentale gezondheidszorg. We werken zo dichtbij de cliënt, zijn of haar naasten en samenwerkingspartners als mogelijk: ‘Samen het sterkst in mentale gezondheid'

Wat ga je doen?

 • Je zorgt als (klinisch) casemanager voor afstemming, coördinatie en uitvoering van zorg rondom de cliënt, zowel bij geplande zorg als in acute crisissituaties.
 • Je werkt op de locatie in Dongen, een klinische ART afdeling.
 • Je zorgt samen met het team voor de implementatie van het ART-model.
 • Je coacht teams en individuele medewerkers bij hun werkzaamheden in het primair proces, op teamontwikkeling, ART methodiek en in hun professionele ontwikkeling.
 • Je bent onderdeel van het behandelteam en werkt nauw samen met o.a. de teamleider en senior verpleegkundigen.
 • Je levert vanuit een eigen professionele houding een bijdrage aan team overstijgende ontwikkelingen en projecten.

Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
We werken met een tweetal zorgclusters: cluster planbare zorg en cluster continue zorg. Binnen cluster planbare zorg ligt de focus op de zorg die vooral overdag plaatsvindt. Binnen cluster continue zorg ligt de nadruk op de acute en intensieve zorg, die niet planbaar is.

We vinden het belangrijk aandacht voor medewerkers te hebben. Om dit te bereiken is de aansturing van de teams recent gewijzigd en zijn er teamleiders aangesteld met een kleinere span of control. Doordat de teamleider dichterbij de professionals staat is er meer persoonlijke aandacht en betere ondersteuning voor jou als professional. Bovendien komt meer regie bij teams en de teamleider te liggen.

Cluster continu intensieve zorg biedt de best passende specialistische zorg en behandeling aan cliënten met een complexe psychiatrische aandoening, zodat zij weer verder kunnen in het dagelijks leven en kunnen participeren als burger. De zorg en behandeling wordt ambulant verleend, vanuit de visie van herstel ondersteunende zorg, in nauw overleg met de cliënten en zijn omgeving en volgens de meest recente professionele standaarden.

Op onze ART locatie in Dongen bieden we zorg binnen ART Wonen (klinisch ART). Er wonen ongeveer 100 cliënten met ernstige psychiatrische aandoeningen. ART Dongen is op dit moment bezig met het verder ontwikkelen van visie en beleid rondom deze doelgroep. Er worden 18 nieuwe appartementen voor ART senioren gebouwd welke in 2024 worden vrijgegeven. Daarmee vindt er een verschuiving plaats van groepswonen naar individueel wonen. Voor zowel volwassen als senioren zoeken wij seniorverpleegkundigen/seniormedewerkers.

0 sollicitaties
32 views
Bekijk vacature


11-04-2024 GGz Breburg