Logo Gemeente Breda

Vacatures geplaatst door Gemeente Breda

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Breda.

Laatste vacatures

Programma manager arbeidsmarktregio

Als programmamanager ben je in staat om de belangen van verschillende partijen samen te brengen tot een constructieve samenwerking waarin stakeholders zich gehoord en gezien voelen. We moeten het immers samen doen. Je bent aanspreekpunt voor het regionaal beraad en de spin in het web. Je bent verantwoordelijk voor de agenda en ingekomen stukken bestuursvergaderingen en vergaderingen van het programmateam dat is belast met het schrijven van de uitvoeringsplannen.

Je zorgt voor kwartaalrapportages (inhoud en financiën), voor generieke dashboards zodat de voortgang kan worden gemonitord op basis van de geformuleerde ambities. Je bent aanjager om ambities en programmalijnen tot wasdom te laten komen. Je maakt een vertaling van de ingekomen budgetten naar uitvoeringsplannen en begroting en je zorgt voor de borging van een regionaal arbeidsmarktbeleid binnen de bedrijfsvoering van de Gemeente Breda.

Als Programmamanager:

 • Ben je verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van dienstverlening en geef je sturing en aandacht aan de kwartiermaker en projectleiders belast met de uitvoering.
 • Je hebt aandacht voor de inzet en werkbelasting van de collega’s en bespreekt tijdig eventuele knelpunten met het Regionaal Beraad.
 • Ben je onderdeel van het Regionaal Beraad wat invulling geeft aan het beleids- en uitvoeringsplan.
 • Stel je, binnen vastgesteld beleid en door de opdrachtgevers gegeven kaders, de structuur van het programma op, specificeer je inspanningen, benoem je resultaten en analyseer je risico’s.
 • Bewaak je gedurende het programma de voortgang en sturingscriteria en leg je hierover verantwoording af aan de opdrachtgevers.
 • Onderhoud je de contacten met alle stakeholders van het programma.
 • Communiceer je regelmatig relevante informatie aan de opdrachtgevers en stel je hiertoe beslisdocumenten op inzake voortgang, verantwoording en (deel)producten.
 • Regel je de organisatorische condities en maak je afspraken over een effectief programmaverloop.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


27-05-2024 Gemeente Breda
Beleidsadviseur Energiearchitectuur

Als Beleidsadviseur Energiearchitectuur werk je mee aan projecten die bijdragen aan het Bredaas energiesysteem van de toekomst. Je vertegenwoordigt de gemeente inhoudelijk in deze projecten en legt actief de verbinding met de betrokken stakeholders. Je bent ambassadeur voor energiearchitectuur en draagt bij aan de juiste beeldvorming van de kansen en mogelijkheden van het toekomstige energiesysteem.

 • Je gaat uitzoeken hoe het energiesysteem, met name voor elektriciteit, zich de komende jaren ontwikkelt en hoe de ambities van partijen in de Gemeente Breda op een toekomstbestendige manier hierin een plek moeten krijgen.
 • Je gaat de knelpunten in beeld brengen die ontstaan door netcongestie en bedenkt een plan hoe hiermee kan worden omgegaan.
 • Je rapporteert periodiek een overzicht van de relevante projecten en ontwikkeling binnen de Gemeente Breda (portfoliomanagement).
 • Je ondersteunt inhoudelijk bij vraagstukken rondom hernieuwbare energiebronnen, de ruimtelijke impact van de energietransitie.
 • Je werkt in teamverband aan een vraagstuk of vraagstukken die op dat moment voor de energietransitie van groot belang zijn om uit te werken.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


23-05-2024 Gemeente Breda
Adviseur Omgevingsplan

 • Je toetst ruimtelijke initiatieven en aanvragen aan het Omgevingsplan en geeft hierover advies aan onder andere de omgevingswetmanager.
 • Je controleert de uiteindelijke afweging van de omgevingswetmanager op juridische juistheid waarmee je de uniformiteit van de besluiten waarborgt.
 • Je bent de vraagbaak voor je collega’s en je behandelt vragen van inwoners, aanvragers en andere belanghebbenden met betrekking tot het omgevingsplan.
 • Je draagt zorg voor een goede afstemming van verschillende werkprocessen binnen de afdeling.
 • Je bespreekt bijzonderheden met collega’s en deelt ervaringen om er lering uit te trekken.

2 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


21-05-2024 Gemeente Breda
Subsidiejurist

 • Je bent hét juridische aanspreekpunt voor uitgaande subsidies.
 • Je zorgt in samenwerking met jouw collega’s van het centrale subsidiebureau voor het verder professionaliseren en ontwikkelen van het subsidiebureau.
 • Je komt met vernieuwende ideeën waarbij je verder kijkt dan de huidige manier van werken.
 • Je denkt actief mee over nieuwe ontwikkelingen bij uitgaande subsidies. De subsidies voor 2025 worden in Breda namelijk makkelijker en duidelijker.
 • Je helpt mee met het opstellen en wijzigen van de subsidieregelingen, adviseert bij concrete subsidievragen en adviseert het college,
 • Je bent verantwoordelijk voor de juridische kwaliteit van het uitgaande subsidieproces, voert schriftelijk en mondeling verweer in bezwaar- en beroep en behandelt WOO-aanvragen op het gebied van uitgaande subsidies.

3 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


20-05-2024 Gemeente Breda
Beleids- en projectmedewerker Grondstoffen en Afval

Als beleids- en projectmedewerker speel je een belangrijke rol in het realiseren van minder afval in Breda. Dit doe je door uitvoering te geven aan ons afvalbeleid door middel van verschillende projecten. Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van de Zero Waste Week in Breda of het toekomstbestendig maken van onze afvalinzameling. Je werkt aan verschillende projecten en krijgt veel ruimte voor het inbrengen van eigen ideeën. Dit doe je niet alleen. Je werkt nauw samen met je collega’s en met verschillende stakeholders zoals lokale ondernemers, onderwijsinstellingen en inwoners.

 • Je geeft uitvoering aan ons beleid voor het verminderen, repareren, hergebruiken en efficiënt inzamelen en afvoeren van afval voor een CO2 neutrale en circulaire stad.
 • Op een creatieve en ondernemende manier creëer je meer bewustwording en gedragsverandering bij de inwoners van Breda waardoor zij de noodzaak voelen hun afval beter te scheiden, hergebruiken en verminderen.
 • Je levert vanuit je eigen ervaringen input voor het gemeentelijk beleid op het gebied van huishoudelijk afval en grondstoffen.
 • Je enthousiasmeert collega’s, inwoners en overige betrokkenen door het inzetten van de juiste communicatiemiddelen, het opzetten van projecten en het organiseren van evenementen.
 • Je organiseert activiteiten in de winkel Parels, onze circulaire winkel in het centrum van Breda, onderdeel van het kringloopwarenhuis Vindingrijk.
 • Je ontwikkelt proeftuinen en projecten, op het gebied van afvalpreventie, -scheiding, hergebruik en circulariteit en verzorgt daarvoor informatieve en educatieve bijeenkomsten en activiteiten.

6 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


16-05-2024 Gemeente Breda