Logo Gemeente Bergen op Zoom

Jobs posted by Gemeente Bergen op Zoom

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Bergen op Zoom.

Latest jobs

Klantmanager Schuldhulpverlening

Als Klantmanager Schuldhulpverlening help je het taboe op schulden te doorbreken door meer inwoners de weg naar hulp bij schulden te laten vinden. Ook ben je een verbindende schakel en vraagbaak voor inwoners, collega's en samenwerkingspartners met betrekking tot financiële zelfredzaamheid.

Wat ga je doen?

 • Je handelt aanvragen af voor schuldhulpverlening.
 • Je voert intake- en adviesgesprekken met inwoners.
 • Je stelt plannen op voor vervolgtrajecten samen met inwoners.
 • Je voert de regie op trajecten schuldhulpverlening en je bewaakt de wettelijke termijnen van afhandeling ervan.
 • Je hebt kennis van de mogelijkheden binnen het speelveld van schuldhulpverlening om inwoners weer financieel zelfredzaam te maken.
 • Je neemt beslissingen op basis van de wet- en regelgeving van de schuldhulpverlening.
 • Actief bijdragen aan het doorbreken van het taboe op schulden door op pad te gaan en informatie te verstrekken.

0 applications
45 views


28-02-2024 Gemeente Bergen op Zoom
Programmamanager Duurzaamheid, Energie en Klimaat (DEK)

Als programmamanager DEK ga jij je bezighouden met de ontwikkeling van het gemeentebrede programma Duurzaamheid, Energie en Klimaat. Met dit programma zal de komende jaren de koers worden uitgezet voor samenhangende klimaatopgaven en duurzaamheidsbeleid. We zoeken iemand met een strategische visie op duurzaamheid en klimaat en daarvoor een meerjarig uitvoeringsprogramma (2023-2030) op de rails krijgt. Daarbij ben je verantwoordelijk voor de besteding van de regeling CDOKE en het aantrekken van de benodigde capaciteit om de duurzaamheidsdoelstellingen na te streven. Tevens verzorg je nieuwe aanvragen voor financiering vanuit de RVO, het Rijk en of Europese regelingen en ben je het gemeentelijk aanspreekpunt als coördinator van het programma en de daarmee samenhangende doelstellingen. Dit vereist dat je kunt inspelen op de actuele ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie. Met jouw inzet zorg jij ervoor dat het programmateam zich verder ontwikkelt en de verschillende duurzame langetermijndoelstellingen succesvol en in samenhang worden nagestreefd.

 • Je bent verantwoordelijk voor het programma en bewaakt de doelen, planning en de financiën.
 • Je levert vanuit het programma een bijdrage aan de begrotingscyclus.
 • Je geeft leiding aan het programma en bent verantwoordelijk voor de inrichting van de programmaorganisatie.
 • Je zorgt voor de samenhang tussen de verschillende thema’s en projecten binnen het programma en onderhoudt contacten met andere programma’s/thema’s en met externe partijen.
 • Je volgt landelijke/regionale ontwikkelingen op de voet en vertaalt deze naar het programma.
 • Je adviseert over en integreert nieuwe concepten en werkwijzen binnen het programma.
 • Je bewaakt dat het programmateam inzet op participatie en samenwerking met de samenleving.
 • Je adviseert bestuur/directie over politiek-bestuurlijke aspecten en rapporteert aan de gemeenteraad.
 • Je zorgt voor evaluatie, toetsing en verantwoording van behaalde resultaten van programma’s.
 • Je krijgt projectleiders en teamleden mee in complexe processen. Je geeft ze ruimte om zelfstandig te werken en neemt - waar nodig - de leiding als dat nodig is voor de samenhang en planning.
 • Je ontwikkelt nieuwe plannen en projecten en weet onze bestuurders hiervoor enthousiast te krijgen.

0 applications
46 views


26-02-2024 Gemeente Bergen op Zoom
Beleidsadviseur Energie en Klimaat

Het werk van de beleidsadviseur Energie en Klimaat is uitdagend en gevarieerd. Je houdt je bezig met de veranderopgaven uit het Klimaatakkoord voor onze gemeente; denk daarbij aan aanpassing aan klimaatverandering, verduurzaming, energietransitie en circulaire economie. Je bent afwisselend beleidsadviseur, projectleider, aanjager, procesbegeleider en soms ook uitvoerder. Vanuit jouw rol zoek je verbinding en werk je samen met collega’s binnen en buiten je vakgroep en met organisaties en andere belanghebbenden buiten de gemeentelijke organisatie. Zo betrek je inwoners, (belangen)organisaties en ondernemers actief bij het opstellen en uitvoeren van lokale projecten.

Je adviseert het college actief bij vraagstukken over energie en klimaat en levert een bijdrage aan de interne Planning & Control cyclus.

Wat ga je doen?

 • Uitvoering geven aan de wettelijke taken uit het klimaatakkoord.
 • Werken aan thema’s die variëren van grootschalige energie van opwekking door wind en zon, maar ook bijvoorbeeld samenwerkingsvraagstukken binnen nieuw te vormen entiteiten.
 • Uitvoeren duurzaamheidsprojecten en projectmanagement.
 • Beantwoorden van raadsvragen en opstellen adviezen management en bestuur.
 • Bouwen aan het netwerk voor de uitvoering van het klimaatakkoord.
 • Faciliteren en ondersteunen van initiatieven op het gebied van energie en klimaat.
 • Beleidsdoelen energie en klimaat vertalen naar concrete acties en campagnes.
 • Organiseren van expertsessies, bijeenkomsten en activiteiten.
 • Integraal samenwerken met andere afdelingen

0 applications
38 views


26-02-2024 Gemeente Bergen op Zoom
Adviseur Crisisbeheersing

Als Adviseur Crisisbeheersing ben je verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en -uitvoering op het brede terrein van fysieke veiligheid en crisisbeheersing. Zo houd je je niet alleen bezig met de veiligheid op het spoor, op het water en op de wegen, maar ook met bijvoorbeeld nucleaire veiligheid. Daarnaast ben je contactpersoon voor de brandweer en zorg je voor de voorbereiding van het brandweeroverleg en de afhandeling van de daaruit vloeiende actiepunten.

Wat ga je doen?

 • Je faciliteert de lokale crisisorganisatie, onder meer door het continu op niveau hebben van de vakbekwaamheid (via een jaarlijks plan ‘Opleiding, Training en Oefenen).
 • Je draait mee in het districtelijk of lokaal piket als bestuurlijk adviseur, Officier van Dienst-Bevolkingszorg (OvD) en/of Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid (AOV’er).
 • Je adviseert de burgemeester en de gemeentesecretaris bij hun wettelijke rol in de crisisbeheersing en -bestrijd.
 • Je pakt beleidsontwikkelingen en trends op in nauwe samenwerking met de veiligheidspartners en vertaalt deze naar praktisch beleid voor de gemeente.
 • Je bent breed inzetbaar binnen integrale veiligheid.
 • Je adviseert bij grootschalige en complexe evenementen.
 • Je pakt complexe casussen op waarin meerdere problemen een rol spelen.

0 applications
70 views


23-02-2024 Gemeente Bergen op Zoom
Stratenmaker

Als stratenmaker werk je samen met drie collega’s in een team. In deze functie is het dagelijks onderhoud aan de bestrating jouw kerntaak. Als medewerker in een serviceteam word je onder andere ingezet op het snel en adequaat oplossen van meldingen van onze inwoners.

Wat ga je doen?

 • Kleinschalige aanleg- en renovatiewerkzaamheden aan elementenverharding.
 • Je werkt achter de schermen bij evenementen (soms ook buiten werktijd).
 • Deelname in storingsdienst/ gladheidbestrijding.
 • Administratie die uit de werkzaamheden voortvloeit.

0 applications
42 views


23-02-2024 Gemeente Bergen op Zoom