Logo Hoogheemraadschap van Delfland

Vacatures geplaatst door Hoogheemraadschap van Delfland

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Hoogheemraadschap van Delfland.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur Planvorming Waterkwaliteit

In het proces van planvorming worden de randvoorwaarden gecreëerd voor de uitvoering van projecten in de fysieke leefomgeving. Als beleidsadviseur planvorming waterkwaliteit ben je actief op thema’s als klimaatadaptatie, wateroverlast, waterkwaliteit en waterveiligheid. De focus van deze vacature ligt nu bij de opgaves van waterkwaliteit.

De opgave voor waterkwaliteit is groot en het oplossen daarvan kunnen we niet alléén. Binnen het programma Waterkwaliteit zoeken we daarom de samenwerking met onze gebiedspartners. Als lid van de werkgroep Gebied ben je de spil tussen Delfland en gebiedspartners, dat zijn gemeentes en terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer. Je bouwt een relatie op, geeft samen het proces vorm, verkent waar energie zit, brengt kennis en kunde over waterkwaliteit van collega’s en externen bij elkaar, brengt mogelijke maatregelen in kaart en werkt deze uit tot een gezamenlijke uitvoeringsagenda en legt deze (bestuurlijk) vast. Daarna zorg je voor overdracht naar de verdere voorbereiding en uitvoering van maatregelen.

Er is binnen deze functie in overleg ook ruimte voor andere werkzaamheden:

 • Het verder zelf uitwerken van de maatregelen voor waterkwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld het maken van nadere afspraken over ontwerp, planning, rolverdeling in de uitvoering en kostenverdeling voor projecten waarin natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd (binnen werkgroep Groene Meters).
 • Binnen de afdeling Planvorming werken aan de vertaling van de andere Delflandse opgaven (wateroverlast en waterveiligheid) naar concrete projecten, zoals realisatie van waterbergingen en het ophogen van waterkeringen. Je neemt hierbij initiatief en zoekt kansen om deze in initiatieven van derden in te passen. Jij zet de projecten in de steigers, werkt ze met collega’s uit tot een eerste ontwerp, en zorgt dat andere afdelingen, zoals vergunningverlening, projectmanagementbureau en beheer en onderhoud goed zijn aangehaakt.

0 sollicitaties
0 views


19-04-2024 Hoogheemraadschap van Delfland
Business Consultant

Jij bent de verbindende factor tussen klant(vraag) en de IV-organisatie en geeft samen met je collega business consultants en de Informatiemanager vorm aan de informatiesturing van Delfland.
Vanuit die verbindende rol ga je aan de slag met experimenten en vraagstukken zoals bijvoorbeeld: de implementatie van een onderhoudsbeheersysteem, werkplek van de toekomst, een chatbot voor onze ServiceDesk. Dit met als doel om Delfland optimaler te laten presteren!

Als business consultant breng je de concrete behoefte van jouw interne klanten in kaart en identificeer je knelpunten en mogelijkheden. Zo komen er bijvoorbeeld bij onze ServiceDesk veel standaardvragen binnen. Het kost de medewerkers iedere keer veel tijd om deze apart te beantwoorden. Als business consultant is het aan jou de vraag om mee te denken over hoe dit efficiënter kan. Jij brengt risico’s en kansen in beeld en start in dit voorbeeld een pilot op: de chatbot. Vervolgens monitor je deze pilot en help je mee om een lean business case op te stellen: wat is de uiteindelijke meerwaarde van deze chatbot? Op deze manier draag je bij aan het optimaler presteren van onze ServiceDesk.

Verder vallen onder jouw taken en verantwoordelijken:

 • Jij geeft gevraagd en ongevraagd het managementadvies over de informatievoorziening van hun bedrijfsprocessen.
 • Binnen de afdeling Informatiemanagement (IFM) stel jij collega’s op de hoogte van wat er speelt binnen het werkveld en haal je nieuwe ontwikkelingen bij ze op. Deze collega's kunnen andere business consultants en architecten zijn. Ook werk je natuurlijk nauw samen met de collega’s van informatiebeveiliging & privacy en ICT.
 • Vanuit jouw helikopterview houd jij als adviseur het grotere belang van Delfland scherp en neem jij anderen hierin mee. De organisatie sterker en wendbaarder maken en het digitaal potentieel beter benutten, daar doe jij het voor!

0 sollicitaties
0 views


17-04-2024 Hoogheemraadschap van Delfland
Implementatieadviseur Duurzaam Circulair

Je begeleidt en ondersteunt de organisatie in het zetten van stappen naar een klimaatneutraal en circulair Delfland. Je doet dat door de dagelijkse praktijk van de uitvoering te verbinden met onze duurzaamheidsdoelstellingen. Deze doelstellingen vertaal je o.a. naar concrete maatregelen, werkprocessen, standaarden en formats. Je identificeert samen met projectleiders en directievoerders kansen om uitvoeringswerk op een duurzame en circulaire manier te doen. Je begeleidt afdelingen om de nieuwe duurzame manier van werken eigen te maken en helpt ze daarin de juiste keuzes te maken.

0 sollicitaties
0 views


11-04-2024 Hoogheemraadschap van Delfland
Senior Handhaver

Als senior handhaver heb jij een grote eigen verantwoordelijkheid. Zo verricht je bedrijfs- of locatiebezoeken, inventariseer je wat er speelt en ga je op onderzoek uit. Je wijst op de gewenste mogelijkheden, controleert op ongewenste situaties en op de naleving van wet- en regelgeving, beleid en voorschriften. Verder valt onder jouw verantwoordelijkheden:

 • Je treedt (indien nodig) handhavend op en wijst overtreders op de wettelijke bepalingen en regelingen en denkt actief mee over mogelijke oplossingen.
 • Je bent zelfstandig verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages, brieven en beschikkingen die voortvloeien uit het handhavingstraject.
 • Je neemt deel aan of organiseert in- en externe handhavingsprojecten. Je bent daarin regelmatig de trekker.
 • Je hebt een goed overzicht van openstaande acties en werkzaamheden en hebt organiserend vermogen om werkzaamheden te verdelen.

Een ander belangrijk aspect is, nu de omgevingswet in werking is getreden, zorgen dat collega's in het veld vertrouwd raken met deze nieuwe wetgeving. Naast advisering zorg je ervoor dat tijdig de juiste collega’s aanhaken. De aanvrager, dat kan een burger zijn of een ondernemer, staat centraal in het vraagstuk. Je handelt de binnengekomen meldingen over incidenten af op het gebied van waterbeheer. Vanuit de rol van ‘Planner van Dienst’, die je bij toerbeurt vervult, zorg je dat een deskundige collega de melding uitvoert. Deze meldingen beoordeel je, je neemt zo nodig monsters en adviseert met jouw kennis van handhaving, bedrijfsprocessen en doelgroepen, andere organisatieonderdelen. Je krijgt ook een aantal complexe dossiers onder je hoede welke gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld nautisch toezicht, (groot)infrastructurele projecten, de schouw, heffingen, grondwateronttrekkingen, microverontreinigingen of glastuinbouw. Dit kunnen handhavingsdossiers van bedrijven of initiatiefnemers zijn waarbij afstemming nodig is met juristen en collega’s. Als senior handhaver kan je ook complexe dossiers onder je hoede krijgen waarbinnen je de uitvoering daarvan door naaste collega's coördineert.

0 sollicitaties
0 views


10-04-2024 Hoogheemraadschap van Delfland
Handhaver

Als handhaver heb jij een grote eigen verantwoordelijkheid. Zo verricht je bedrijfs- of locatiebezoeken, inventariseer je wat er speelt en ga je op onderzoek uit. Je wijst op de gewenste mogelijkheden, controleert op ongewenste situaties en op de naleving van wet- en regelgeving, beleid en voorschriften. Je neemt daar waar nodig de rol van mediator aan in handhavingssituaties en houdt de wederzijdse belangen in het oog.

Verder vallen onder jouw verantwoordelijkheden:

 • Je treedt (indien nodig) handhavend op en wijst overtreders op de wettelijke bepalingen en regelingen en denkt actief mee over mogelijke oplossingen.
 • Je bent zelfstandig verantwoordelijk voor het opstellen van rapportages, brieven en beschikkingen die voortvloeien uit het handhavingstraject.
 • Je neemt deel aan of mede-organiseert in- en externe handhavingsprojecten.
 • Je stuurt controleurs aan op bijvoorbeeld grote woningbouwprojecten en infrastructurele projecten.

Bij Delfland vinden we jouw persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Vanuit jouw rol als handhaver moedigen wij jou aan uit je comfort zone te stappen zodat jij blijft leren en verder door kan groeien richting de “zwaardere casussen en dossiers”.

0 sollicitaties
0 views


10-04-2024 Hoogheemraadschap van Delfland